รองเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ”พัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป” ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
  ข่าวทั้งหมด
8 พฤษภาคม 2562

      

          ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคปโดย รองเลขาธิการกพฐ.ได้กล่าวสรุปใจความว่า”มีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้และทราบมาว่าการประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัยคือท่านรองศาสตราจารย์ ดร.พัชรีผลโยธินอาจารย์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและอาจารย์ ดร.วรนาท รักสกุลไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษมพิทยา ซึ่งท่านทั้งสองเคยได้รับการอบรมการจัดประสบการณ์ตามแนวความคิดไฮสโคปจากประเทศสหรัฐอเมริกา

          ตามพี่ทุกคนได้ทราบอยู่แล้วว่าประเทศไทยได้มีแผนแม่บทกฎหมายที่กล่าวถึงการจัดการการศึกษาปฐมวัย ซึ่งกล่าวว่ารัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ก่อนปฐมวัยจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้มีการพัฒนาศักยภาพสามารถเติบโตให้เป็นคนดีมีคุณภาพและทำประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม และให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตัวเองครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติ ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งจัดทำโครงการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวความคิดไฮสโคปคขึ้นและขอขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ที่มาร่วมการประชุมในครั้งนี้”

          โครงการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวความคิดไฮสโคปมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร 3 กลุ่มหลักคือ 1. ศึกษานิเทศก์ที่ดูแลการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยกลุ่มนี้เป็นการพัฒนาเพื่อให้สามารถเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปถ่ายทอดให้สถานศึกษาได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการปฐมวัย 2.ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดและผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษาโดยกลุ่มนี้เป็นการพัฒนาผู้บริหารเพื่อให้สามารถให้คำแนะนำและสนับสนุนครูผู้สอนในโรงเรียนได้ 3.หัวหน้าสายชั้นระดับอนุบาลครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดและโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษาโดยกลุ่มนี้เป็นการพัฒนาเพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนาให้โรงเรียนให้เป็นต้นแบบได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและขยายผลการดำเนินงานให้โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดเดียวกันและสังกัดอื่นได้


ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สพฐ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
597 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์