ศธ.จัดบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  ข่าวทั้งหมด
2 พฤษภาคม 2562

      

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ,นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา ตลอดจนผู้บริหารองค์กรหลัก หน่วยงานในกำกับ ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธี วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณสนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

 

 

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การบรรพชาอุปสมบทเป็นการเพิ่มพูนทายาทของพระพุทธศาสนาให้มีจำนวนมากขึ้น เป็นการปลดเปลื้องตนออกจากโลกียวิสัยไปสู่การศึกษาทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ การอบรมกายวาจาให้สมบูรณ์ในศีล การเจริญสมาธิ และการอบรมเพิ่มพูนปัญญา หากผู้เข้าบวชเข้าใจวัตถุประสงค์ของการบวชอย่างถูกต้องและเพียรประพฤติตนอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดตลอดเวลาที่อยู่ในสมณเพศ ถึงแม้บวชเพียงระยะเวลาอันสั้นแต่บุญกุศลย่อมเกิดขึ้นอย่างมหาศาล ด้วยอานิสงส์ของบุญกุศลที่เกิดขึ้นย่อมจะจรรโลงใจผู้บวชให้มีความสุข รวมไปถึงบุพการี ญาติมิตร เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมสังคมและประเทศชาติ ให้รู้สึกปลาบปลื้มอนุโมทนาในบุญกุศล เกิดเป็นความสุขทั่วประเทศ สมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงปรารถนาให้พสกนิกรของพระองค์มีความสุข อยู่ในบ้านเมืองอันสงบร่มเย็น ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร

 

 

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการฯว่า โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กำหนดบรรพชาอุปสมบททั่วประเทศ จำนวน 6,820 รูป ระหว่างวันที่ 2 -16 พฤษภาคม 2562 ซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงประทานผ้าไตรแก่หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ เพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีอุปสมบท เนื่องในโอกาสมหามงคลราชพิธีบรมราชาภิเษก สำหรับในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการมีบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 68 ราย โดยอุปสมบท ณ พระอุโบสถ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและให้ผู้บรรพชาอุปสมบทซึ่งเป็นข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมแสดงพลังความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

 

ในการนี้ รมว.ศธ.ได้มอบผ้าไตรซึ่งได้รับพระประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกแก่ ปลัด ศธ. เพื่อนำไปประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารพระภิกษุทั้ง 68 รูป จะได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมขั้นพื้นฐาน พระธรรมวินัย และจะไปปฏิบัติศาสนกิจ ระหว่างวันที่ 3–15 พฤษภาคม2562 ณ วัดป่าเพิ่มบุญ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา        โดยจะลาสิกขา ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร และแสดงตนเป็นพุทธมามกะ สืบไป

 

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป

กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป/กิตติกร แซ่หมู่
2,177 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์