ศธ.ร่วมหารือ กสศ. หาแนวทางลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
24 เมษายน 2562

      

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางร่วมมือการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยมีนายสุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา,

นายศรีชัย พรประชาธรรมเลขาธิการ กศน., ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ., นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กช., ดร.พีระพล พูลทวี รองเลขาธิการ กอศ. และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชวินิต ประถมศึกษา กรุงเทพฯ

 

·       ศธ. จับมือ กสศ. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามุ่งเน้นการพัฒนาทั้งระบบ

 

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวในที่ประชุมว่าการหารือร่วมกันในวันนี้ เพื่อประสานงานการขับเคลื่อนนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา นำเสนอปัญหาอุปสรรคการจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษารวมทั้งนำเสนอข้อมูลและกำหนดแนวทางการตรวจสอบข้อมูลเด็กนอกระบบการศึกษาตลอดจนกำหนดแนวทางความร่วมมือในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

โดย ศธ. กสศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะร่วมมือกันดำเนินงานภายใต้นโยบายการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 5 เรื่อง ได้แก่

               1) ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเน้นการสร้างโอกาสเข้าถึงการศึกษา และการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเท่าเทียมกัน

               2)แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ

               3) นโยบายของรัฐบาล โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่มีความเชื่อมโยงกับภารกิจ ศธ. เรื่องการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและเข้าถึงบริการของรัฐ

               4) นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เช่น เรื่องการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน (ICU),  การป้องกันติดตามเด็กออกกลางคันและคัดกรองเด็กที่มีความจำเป็นพิเศษ และการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี เป็นต้น

               5) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562ของ ศธ. เรื่องการยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสเข้าถึงการศึกษา สร้างอาชีพและลดความเหลื่อมล้ำ และการประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

นายสุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษารายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ โครงการที่สำคัญของ กสศ. ที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาเด็ก และสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสตลอดจนเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา โดยมุ่งเสนอแนะมาตรการและผลการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายเน้นการลงทุนโดยใช้ความรู้เป็นตัวนำเพื่อช่วยเหลือและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประชากรกลุ่มเป้าหมาย

 

 

·       ร่วมหารือการพัฒนาศักยภาพครูทุกสังกัด

 

พล.ต.ต.วันชาติ คำเครือคง รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กล่าวว่า ทาง ตชด. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูเป็นอย่างมาก เนื่องจากครูคือกลไกสำคัญที่สุดในการสอนเด็ก ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่เพียงพอ จึงขอให้ กสศ.พิจารณาสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครู ตชด. เพื่อยกระดับครู ตชด.สู่มาตรฐานประเทศ

 

ด้านนายศรีชัย พรประชาธรรมเลขาธิการ กศน.กล่าวว่า ที่ผ่านมา กศน. ได้จัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจรโดยติวเตอร์ชั้นนำของประเทศ เพื่อให้เด็กในโรงเรียนต่างจังหวัดเข้าถึงการศึกษาเหมือนโรงเรียนในกรุงเทพฯ และต้องการให้ กสศ.สนับสนุนติวเตอร์ หรือสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กทั่วประเทศได้มีโอกาสเรียนอย่างทั่วถึง

 

ในส่วนของโรงเรียนเอกชน นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กช.ได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับครูในกลุ่มของโรงเรียนด้อยโอกาส และโรงเรียนการกุศลว่ามีความต้องการพัฒนาอยู่มาก แต่ขาดงบประมาณพัฒนาศักยภาพครูโดยตรง ขณะที่ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ได้เสนอให้ กสศ. สนับสนุนโครงการพัฒนาครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ขณะนี้มีอยู่ประมาณ 15,000 แห่ง ซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจพบว่ามีความเหลื่อมล้ำอยู่หลายเรื่อง ส่วนด้าน ดร.พีระพล พูลทวี รองเลขาธิการ กอศ.กล่าวว่าโรงเรียน ตชด.ทุกแห่งจะมีสถาบันอาชีวศึกษาเป็นเจ้าภาพจัดการเรียนการสอนอยู่ จึงเสนอให้มีการพัฒนาครูที่ไปสอนใน โรงเรียน ตชด. ให้ตรงกับความต้องการของพื้นที่นั้น ๆ ด้วย

 

ทั้งนี้ ปลัด ศธ. ได้ให้ความเห็นว่านโยบายการพัฒนาศักยภาพครูที่ ศธ. ดำเนินการอยู่ขณะนี้ล้วนมีประสิทธิภาพ เช่น โครงการคูปองพัฒนาครู การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นต้น ดังนั้นทุกหน่วยงานจึงควรพิจารณาส่งเสริม พัฒนาหรือต่อยอดโครงการดังกล่าวให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิตอย่างไรก็ตามนายสุภกร บัวสาย ผู้จัดการ กสศ.จะร่วมดำเนินการหาแนวทางเพื่อจัดหางบประมาณพัฒนาศักยภาพครูต่อไป

 

 

·       ส่งเสริมนักเรียนยากจนพิเศษ นักเรียนด้อยโอกาส นักเรียนพื้นที่ห่างไกลอย่างเท่าเทียม

 

รองผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนกล่าวเห็นด้วยกับการสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทและแผนพัฒนาของโรงเรียน ตชด. ขณะที่เลขาธิการ กศน.กล่าวว่าเด็กนักเรียนในพื้นที่ดอยสูงมีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาทุกแห่ง มีสภาวะความยากลำบากอย่างมาก ซึ่งโดยปกติลักษณะประชากรนักเรียนในพื้นที่ดอยสูงจะมีการถ่ายเทไปมาระหว่าง โรงเรียน ตชด. กับ กศน. อยู่เสมอ มีความเป็นอยู่แบบเครือญาติ รวมถึงนักเรียนพื้นที่แนวขอบชายแดน ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ควรได้รับการสนับสนุนให้เรียนหนังสือ รู้ภาษาไทย เข้าใจความเป็นชนชาติไทย นอกจากเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้ว ยังเป็นการพัฒนาด้านความมั่นคงของชาติด้วย

 

ทางด้านของอาชีวศึกษา รองเลขาธิการ กอศ. กล่าวว่ามีจำนวนนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาจำนวนกว่า 10,000 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มเด็กฐานะยากจน และเด็กด้อยโอกาส, พิการ ซึ่ง สอศ.ได้ให้ความสำคัญกับผู้พิการเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการพัฒนาให้ผู้พิการสามารถดูแลตัวเองได้ จะลดภาระให้กับคนรอบข้าง และยังต่อยอดให้ผู้พิการสามารถช่วยเหลือสังคมด้วย ซึ่ง สอศ.ได้เปิดสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคนพิการขึ้นส่วนหนึ่งแล้ว และต้องการให้ทาง กสศ.ส่งเสริมเรื่องดังกล่าวอีกทางหนึ่ง

 

ส่วนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.นั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแล้ว คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในภาคเรียนที่ 1/2562 ขณะที่รองเลขาธิการ กช. เสนอแนะให้ กสศ.เปิดโอกาสนักเรียนของโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนสอนอาชีพมีโอกาสเข้าไปอยู่ในระบบคัดกรองด้วย เนื่องจากสถานศึกษาในสังกัด สช.มีนักเรียนยากจนพิเศษปะปนอยู่ด้วยเช่นกัน

 

ทั้งนี้ผู้จัดการ กสศ. แจ้งที่ประชุมว่า กสศ.จะพยายามเต็มที่ในการนำร่องสร้างแนวทางการขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม โดยจะต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มเด็กยากจนเป็นพิเศษก่อน จากนั้นจึงจะดำเนินการให้กับกลุ่มที่มีความลำบากในระดับถัดไปตามความเหมาะสม

 

ขณะเดียวกัน ปลัด ศธ.ได้ฝากให้ทุกหน่วยงานร่วมกันพิจารณาว่าจะทำอย่างไรให้เด็กที่เรียนเก่งมาก ๆ แต่ยากจน ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนดี ๆ จึงขอให้ทุกหน่วยงานไปเฟ้นหาเด็กลักษณะดังกล่าวให้ได้ และเข้าไปสนับสนุนทันที ตลอดจนขอให้ทุกหน่วยงานประสานงานกันอย่างเต็มที่ เชื่อมโยงระบบทุกอย่างให้สมบูรณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวของเด็กนักเรียนต่อไป

 

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป

อานนท์ วิชานนท์ / ถ่ายภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./อานนท์ วิชานนท์
2,407 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์