ปลัด.ศธ. ร่วมพิธีประทานผ้าไตร เพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีอุปสมบทเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  ข่าวทั้งหมด
19 เมษายน 2562

      

วันที่ 18 เมษายน 2562 ที่พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธีประทานผ้าไตรเพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีอุปสมบทเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานประทาน ผ้าไตรแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 2 - 16พฤษภาคม 2562

 

 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานในพิธี ทรงประทานผ้าไตรแก่ วัดศูนย์กลาง กรุงเทพมหานคร ฝ่ายมหานิกาย จำนวน 1 ไตร ฝ่ายธรรมยุต จำนวน 1 ไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด จำนวน 76 ไตร และหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ 4 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย องค์การเภสัชกรรม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 4 ไตร รวมทั้งสิ้น 82 ไตร เพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ วัดศูนย์กลางในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ โดยมีข้าราชการและประชาชนร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ทั่วประเทศ จำนวน 6,820 คน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนา

โอกาสนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาทความว่า การบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา เป็นการเพิ่มพูนศาสนทายาทให้ทวีจำนวนขึ้น นับเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ เพราะก่อนจะเข้ามาเป็นภิกษุในพระธรรมวินัย ผู้ขอบวชต้องตั้งจิตไว้ที่ศรัทธาอันแน่วแน่มั่นคงต่อพระรัตนตรัย เล็งเห็นประโยชน์ของการสละบ้านเรือนออกมาเป็นบรรพชิต ผู้มีวิถีปฏิบัติในทางขัดเกลากิเลส เพราะฉะนั้นจึงขอให้ผู้จัดโครงการนี้ ทำความเข้าใจกับผู้สมัครเข้าบรรพชาอุปสมบทให้ตระหนักรู้อย่างถ่องแท้ถึงวัตถุประสงค์ของการออกจากกามที่เรียกว่า เนกขัมมะ ว่าเป็นการปลดเปลื้องตนออกจากโลกียวิสัยไปสู่การศึกษาทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ การอบรมกาย วาจา ให้สมบูรณ์ในศีล การเจริญสมาธิ และการอบรมเพิ่มพูนปัญญา มิใช่เป็นเรื่องการบวชเล่น หรือบวชตามๆกัน ซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แท้จริงแต่อย่างใด หากผู้ขอบวชเข้าใจวัตถุประสงค์แห่งการบวชอย่างถูกต้อง และพากเพียรประพฤติตนอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดตลอดเวลาที่อยู่ในสมณเพศ ถึงแม้บวชอยู่เพียงชั่วระยะเวลาอันสั้น แต่กุศลก็ย่อมบังเกิดขึ้นได้อย่างมหาศาล ขอให้โครงการนี้ บรรลุวัตถุประสงค์อันดีงามทุกประการ และขอให้ท่านผู้จัดและผู้เข้าร่วมโครงการนี้ จงเจริญงอกงามในพระพุทธศาสนายิ่งๆ ขึ้นสืบไป

 

 

ภายหลังเข้าร่วมพิธีดังกล่าวแล้ว ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานพิธีวางผ้าไตร ที่ห้องโถงชั้นล่างอาคารราชวัลลภ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทุกสังกัดเข้าร่วม

 

 

อานนท์ วิชานนท์   สรุป

กิตติกร แซ่หมู่  ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ. สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ กลุ่มสารนิเทศ สอ
2,335 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์