ส่ง นศ.จชต.เข้าเรียนมหาวิทยาลัย
  ข่าวทั้งหมด
9 เมษายน 2562

      

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 10) พ.ศ. 2562–2566

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการ โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 10) พ.ศ. 2562-2566 ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอดังนี้

  • ให้คงจำนวนนักศึกษาปีละ 44 ทุน ให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 ทุน สาขาวิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 17 ทุน (อัตราส่วน 60 : 40) และในการรับนักศึกษาตามจำนวนดังกล่าว ให้พิจารณารับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดละ 2 คน เพื่อเป็นการเยียวยาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หากขอมากกว่า 44 ทุน อาจจะมีผลกระทบในการขออนุมัติด้านงบประมาณ

  • ให้คงจำนวนมหาวิทยาลัย ที่จะรับนักศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย (โครงการจัดส่งนักศึกษาฯ) ไว้ จำนวน 9 แห่ง เช่นเดิม ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) 4. มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) 5. มหาวิทยาลัยมหิดล 6. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) 7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) 8. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) 9. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)  เนื่องจากมีความพร้อมที่จะรับนักศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาฯ เข้าศึกษาต่อ หากจะมีการเพิ่มมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เข้าร่วมโครงการจัดส่งนักศึกษาฯ ต้องมีการสอบถามความพร้อมในการที่จะรับนักศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาฯ

สำหรับการสงวนอัตราเข้ารับราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 [เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ (พ.ศ. 2547 – 2551)] ให้กรมการปกครอง มท. หารือร่วมกับหน่วยงานหลักตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการพิจารณากำหนดแนวทางการสงวนอัตราที่สอดคล้องกันระหว่างความต้องการของหน่วยงานกับสาขาที่นักศึกษาเรียนจบเพื่อให้การจัดสรรกำลังคนกับความต้องการของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

สาระสำคัญของเรื่อง  เรื่องนี้เดิมคณะรัฐมนตรีเคยมีมติอนุมัติหลักการโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องทั้งหมด 9 ครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 – 2561 โดยในการอนุมัติโครงการดังกล่าวได้มีการปรับเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษา เช่น หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักเรียนจำนวนทุนการศึกษาที่มอบให้ จำนวนเงินทุนการศึกษาที่มอบให้ในแต่ละสาขา การสงวนอัตราของแต่ละส่วนราชการเพื่อรองรับนักศึกษาเข้ารับราชการ เป็นต้น

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงที่เปลี่ยนแปลงไป และเนื่องจากโครงการฯ (ระยะที่ 9) พ.ศ. 2557 – 2561 ได้สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2561 กระทรวงมหาดไทยจึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทำการศึกษาประเมินผลโครงการฯ เพื่อประเมินประสิทธิผลและความจำเป็นในการดำเนินโครงการดังกล่าวต่อในระยะที่ 10

ซึ่งผลการประเมินโดยสรุปพบว่า ทั้งนักศึกษาผู้รับทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเชิงบวกต่อประสิทธิผลของโครงการฯ ที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ครบถ้วนและอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีความเห็นว่า จำเป็นต้องมีการดำเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอันจะส่งผลต่อการยกระดับมาตรฐานการดำเนินชีวิตและการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้น ตลอดจนเป็นการเพิ่มรายได้กระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่น โดยโครงการฯ จะประกอบด้วยกิจกรรมแบบเบ็ดเสร็จ 3 ประการ ได้แก่ 

กิจกรรม

รายละเอียด

การคัดเลือกนักศึกษา

กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาฯ เพื่อให้ได้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของรัฐ รวม 9 แห่ง ปีละ 44 คน โดยจัดสรรจำนวนนักศึกษาออกเป็นรายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตานี 12 คน จังหวัดนราธิวาส 13 คน จังหวัดยะลา 8 คน จังหวัดสตูล 7 คน และจังหวัดสงขลา 4 คน

การจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการศึกษา

กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) จะจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อมอบเงินเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาตามโครงการฯ ปีละ 44 ทุน จำแนกเป็น
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 27 ทุน ๆ ละ 40,000 บาท
- สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 17 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท

ซึ่งจะต้องมีนักศึกษาที่เข้าศึกษาในวิชาชีพครูจำนวนร้อยละ 10 ของนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละปี โดยมีพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบัน (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และอำเภอจะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อยของจังหวัดสงขลา)

การสงวนอัตราเข้ารับราชการ

ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 ที่ให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สงวนอัตราเพื่อรองรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา กระทรวงละ 4 อัตรา สำหรับส่วนราชการอื่นให้สงวนอัตราไว้อย่างน้อยกระทรวงละ 1 อัตรา  และให้สอบแข่งขันคัดเลือกกันเองในการเข้ารับราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

อย่างไรก็ตามจากกิจกรรมข้างต้น พบว่าผลการประเมินจากนักศึกษาผู้รับทุน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและคณะผู้ดำเนินการประเมินผลโครงการฯ มีข้อเสนอแนะหลายประการที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ เช่น ควรมีการเพิ่มจำนวนเงินทุนให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ควรพิจารณาการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น ๆ (ค่าครองชีพ ค่าอุปกรณ์การเรียน) การจ่ายเงินทุนควรดำเนินการเป็นรายภาคการศึกษา ควรมีการประกาศรายชื่อคณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัครอย่างชัดเจน ควรมีการชี้แจงลำดับคะแนนในการสัมภาษณ์โดยละเอียดตามเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการรับสมัครให้แก่ผู้สมัครทราบล่วงหน้า ควรมีการติดตามผลการเรียนและความเป็นอยู่ของนักศึกษาควรดำเนินการอย่างใกล้ชิด เป็นต้น

ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ศึกษาต่อมหาวิทยาลัย  (ระยะที่ 10) พ.ศ. 2562 – 2566 โดยกำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดของโครงการฯ  ดังนี้

  • ให้คงจำนวนนักศึกษา ปีละ 44 ทุน ให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 ทุน สาขาวิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 17 ทุน (อัตราส่วน 60 : 40) และในการรับนักศึกษาตามจำนวนดังกล่าว ให้พิจารณารับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดละ 2 คน เพื่อเป็นการเยียวยาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

  • ให้คงจำนวนมหาวิทยาลัย ที่จะรับนักศึกษาตามโครงการฯ ไว้ จำนวน 9 แห่งเช่นเดิม

  • ให้สงวนอัตราเข้ารับราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 และควรมีการสงวนอัตราที่ชัดเจนและเพียงพอกับนักศึกษาทุนทุกคน เพื่อเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้การปฏิบัติการทางด้านจิตวิทยาบรรลุผลสำเร็จ

  • ให้มีการพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินทุน ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และการจัดสรรเป็นเงินทุนอุดหนุนการศึกษาตามที่จ่ายตามจริงในแต่ละสาขาวิชา รวมทั้งให้มีการพิจารณาการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น ๆ เช่น ค่าครองชีพ ค่าอุปกรณ์การเรียน ทั้งนี้ ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับเงินทุนอุดหนุนการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 – 2566 เป็นเงิน 41,700,000 บาท

Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
654 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.06  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์