สป. เดินหน้าทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
  ข่าวทั้งหมด
26 มีนาคม 2562

      

นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณพ.ศ2562 ณห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษกกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562

 

 

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ผอ.สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจจากระดับผู้บริหารองค์กรถึงบุคลากรให้รับรู้ตามนโยบายภาครัฐในเรื่องการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของสป.

 

 

ผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสำนักบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแม่บ้านที่ประจำสำนัก จำนวน 180 คนโดยมีนายบัญชาการ วินัยพานิช จากกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากร

ทั้งนี้ สป. มีเป้าหมายให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปจัดทำแผนปฏิบัติการมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในองค์กรต่อไป

 

 

นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยเป็นปัญหาในระดับชาติ รัฐบาลจึงมีนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 และกำหนดให้มีการประเมินผู้บริหารส่วนราชการในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ตามข้อเสนอของกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แก่

       1.ลดขยะมูลฝอยร้อยละ 5

       2.การลดใช้ถุงพลาสติกร้อยละ 10

       3.ลดการใช้แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวร้อยละ 10

       4.ลดการใช้โฟมบรรจุอาหารร้อยละ 100

นายอำนาจ กล่าวต่อว่า เพื่อให้การดำเนินการมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐของสป.ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 เป็นไปตามเป้าหมาย รูปแบบและขั้นตอนที่กำหนดตามเกณฑ์การประเมินองค์กรได้อย่างชัดเจนสำเร็จตามเป้าหมายจึงขอให้ทุกสำนัก ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมดำเนินการในกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและพร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงนำไปปฏิบัติใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศให้สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดปัญหาขยะดังกล่าว

 

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป

อธิชนม์ สลางสิงห์ / ถ่ายภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป/อธิชนม์ สลางสิงห์
412 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.15  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์