คณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
  ข่าวทั้งหมด
25 มีนาคม 2562

      

นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ (ป.ย.ป.ศธ.) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม    สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

 

 

• รับทราบความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์และแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ที่ประชุมรับทราบ รายงานความก้าวหน้าของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งประกอบด้วยความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศ การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศทั้ง 6 ด้าน รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ได้มีมติ ดังนี้

1.เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ (สศช.) รับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา

2.ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการสนับสนุน พัฒนา และบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดทำตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล

3.ให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ในความรับผิดชอบตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

4.ให้ สศช. ตรวจสอบรายละเอียดความสอดคล้องของแผนการปฏิรูปประเทศกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศ

5.ให้ สศช. ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อปรับปรุงแผน/โครงการภายใต้ 15 ประเด็นเร่งด่วนในช่วง 5 ปี แรก (พ.ศ. 2561-2565)

 

 

การเผยแพร่หนังสือยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)

ที่ประชุมรับทราบ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดส่งหนังสือยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) มาให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 500 เล่ม เพื่อเผยแพร่ให้กับหน่วยงานและสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ และเป็นแนวร่วมในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองกระทรวงศึกษาธิการ (ป.ย.ป.ศธ.) ซึ่ง ศธ.ได้ขอเอกสารเพิ่มเติม จาก สศช. เพื่อเผยแพร่ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เพียงพอต่อไป สำหรับหน่วยงานที่ต้องการเอกสารดังกล่าว ขอเพิ่มเติมได้ที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.ศธ.

 

 

• การติดตาม การตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิรูปประเทศ

ที่ประชุมรับทราบ ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ : eMENSCR (Electronic Monitoring and Evolution System of National Strategy and Country Reform) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยกำหนดให้แต่ละหน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการรวบรวม  และจัดทำรายละเอียดข้อมูลแผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ดังนั้นทุกหน่วยงานจึงจำเป็นต้องนำเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ทุกโครงการ และต้องสามารถตอบได้ว่าหน่วยงานดำเนินการเพื่อตอบสนองแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ใดของยุทธศาสตร์ชาติ หากนำเข้าข้อมูลไม่ละเอียดครบถ้วน จะทำให้การวิเคราะห์และรายงานผลไม่เพียงพอ อีกทั้งในโอกาสต่อไประบบ eMENSCR กำลังพัฒนาเพื่อให้หน่วยสามารถนำไปใช้เพื่อบริหารการบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ของหน่วยงาน และตอบโจทย์ความยั่งยืนของประเทศได้

 • เห็นชอบร่างคำสั่งคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

 • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แต่งตั้งคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ภารกิจการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองของส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ มีกลไกและแนวทางการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สร้างการรับรู้ด้านการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนมีการประสาน เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามแผนแม่บทของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีองค์ประกอบดังนี้

 1. คณะอำนวยการติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานคณะทำงาน

 2. คณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ แบ่งเป็นคณะทำงานของส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ, โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์, สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ, และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

 3. คณะทำงานฝ่ายประสานงาน การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้อำนวยการนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะทำงาน

 “คณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ (ป.ย.ป.ศธ) ไม่ใช่ผู้คิดโปรแกรม แต่เป็นผู้เชื่อมโยงข้อมูล” นายอำนาจ วิชยานุวัติ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

 

อานนท์ วิชานนท์ สรุป

กิตติกร แซ่หมู่ ถ่ายภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป/กิตติกร แซ่หมู่
995 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์