ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 3/2562 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562
  ข่าวทั้งหมด
12 มีนาคม 2562

      

          เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปี พ.ศ. 2562 สามารถเปิดสอนตามที่คณะกรรมการคุรุสภาอนุมัติให้เปิดสอนไปก่อนได้ โดยคุรุสภาจะต้องรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสำรวจว่ามีครูจำนวนกี่คน ที่ไม่ได้เรียนวิชาชีพครู แต่ยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้วุฒิทางการศึกษาที่จะมาขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพื่อให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอนุมัติอีกครั้ง ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพจะต้องรับรองว่าสถาบันใดเปิดสอนได้
เพื่อให้การผลิตครูมีประสิทธิภาพ

          รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมได้พิจารณากรณีนักศึกษาที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร 4 ปี หรือ 5 ปี และเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป จะต้องผ่านการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยมีเกณฑ์การประเมินว่าวิชาเอกจะต้องได้คะแนน 2.5 ขึ้นไป อาทิเช่น เรียนวิชาเอกฟิสิกส์ หรือวิชาเอกเคมี ต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 ถ้าคะแนนไม่ถึง 2.5 จะต้องเรียนในวิชานั้นใหม่เพื่อให้ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้


ที่มา : ประชาสัมพันธ์คุรุสภา


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
684 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์