อาชีวะ จับมือวังขนาย ผลิตคนคุณภาพ
  ข่าวทั้งหมด
20 กุมภาพันธ์ 2562

      

อาชีวะ จับมือวังขนาย ผลิตคนคุณภาพป้อนอุตสาหกรรม (ความหวาน) อ้อยและน้ำตาลทราย

          ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับบริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด และบริษัทในกลุ่มวังขนาย ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำตาลทรายรายใหญ่ของประเทศ ได้ลงนามความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย พร้อมทั้งรับมอบทุนสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 45 คน จาก 9 สาขาวิชา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 24 คน จาก 5 สาขาวิชา ซึ่งการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญ และเป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษา และสถานประกอบการในเรื่องการจัดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การจัดการฝึกอาชีพ การวัดและประเมินผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ที่ยังต้องการพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

          สำหรับการลงนามความร่วมมือ ระหว่างสอศ. และกลุ่มวังขนายในครั้งนี้ เป็นการลงนามความร่วมมือต่อเนื่องจากปี 2557 ที่กลุ่มวังขนายเปิดโอกาสให้บุตร หลานของเกษตรกร และบุคคลทั่วไปที่ผ่านการคัดเลือกได้เข้ามาศึกษาในระบบทวิภาคีกับ 10 วิทยาลัย คือ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง และวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ทั้งนี้ สอศ.ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตบุคลากรในระดับช่างฝีมือ ช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยี ให้กับกลุ่มวังขนาย ซึ่งประโยชน์ที่นักเรียน นักศึกษา จะได้รับจากการศึกษาระบบทวิภาคี คือ จะได้รับความรู้ ทักษะวิชาชีพ ความชำนาญ จากการฝึกอาชีพในโรงงาน มีความรู้ด้านวิชาการจากสถานศึกษา ได้รับคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถานศึกษา และเมื่อจบการศึกษาจะเป็นกำลังสำคัญในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายต่อไป

          เลขาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ระหว่างทั้งสองหน่วยงานในครั้งนี้ จะเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมการเรียนการสอนสายวิชาชีพ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษาที่สามารถพัฒนากำลังคน ด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายให้มีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมประเภทนี้ รวมถึงเพื่อเป็นการพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมภาพรวมของประเทศ

          ด้านนายอารีย์ ชุ้นฟุ้ง ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มวังขนาย กล่าวว่า นโยบายด้านการศึกษาของกลุ่มวังขนาย คือ การพัฒนามนุษย์ พนักงาน และเยาวชน ให้มีความรู้ เพิ่มทักษะวิชาชีพ และเห็นว่าสอศ. เป็นสถานศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี จึงมีความร่วมมือกันตั้งแต่ ปี 2557 โดยมีพนักงาน และบุตรหลานชาวไร่ของกลุ่มวังขนาย เข้าศึกษาในระบบทวิภาคีและจบการศึกษาแล้ว จำนวน 290 คน ซึ่งในปี 2562 กลุ่มวังขนาย และสอศ.ได้คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาในระบบทวิภาคีกับ 10 วิทยาลัย สังกัดสอศ. จำนวน 69 คน ระดับปวช. จำนวน 45 คน สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างซ่อมบำรุง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างกลโรงงาน เทคโนโลยีโลหะการ เครื่องกล ช่างยนต์ ช่างเชื่อมโลหะ และสาขาพืชศาสตร์ และระดับปวส.จำนวน 24 คน สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างกลโรงงาน และช่างยนต์ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ตลอดระยะเวลาการศึกษา จำนวน 3 ล้านบาท โดยนักเรียน นักศึกษา จะได้รับความรู้จากวิทยาลัย ได้ฝึกปฏิบัติจริงในโรงงานน้ำตาลของกลุ่มวังขนาย และเมื่อจบการศึกษาจะมีโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าทำงานกับกลุ่มวังขนายอีกด้วย

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุพจน์ มามีสุข
482 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.01  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์