คุรุสภาให้ทุนอุดหนุนพัฒนาครู ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2562
  ข่าวทั้งหมด
8 กุมภาพันธ์ 2562

      

          ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา  กล่าวว่า คุรุสภากำหนดให้ทุนอุดหนุนครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาขีพครู ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ในโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โอกาสครูที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริที่อยู่ห่างไกลทุรกันดาร ได้มีโอกาสเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ที่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้

          คุณสมบัติผู้รับสมัครเข้าร่วมโครงการ มีดังนี้

1) เป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนตามพระราชดำริ หรือนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียน (มีหนังสือจากคุรุสภาอนุญาตให้ปฏิบัติการสอน โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือสัญญาจ้างปฏิบัติหน้าที่สอน) 
2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขา) โดยสภามหาวิทยาลัยอนุมัติก่อนวันที่ 31 มกราคม 2562
3) อายุ 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปี
4) มีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาที่อยู่ในโครงการตามพระราชดำริฯ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
5) มีความพร้อมด้านต่างๆ เพื่อให้สำเร็จการศึกษา เช่น สุขภาพแข็งแรง ไม่มีภาระทางการเงินและทางครอบครัวที่จะส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

          เอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาที่อนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ และสัญญาจ้าง (กรณีไม่ได้เป็นข้าราชการ)

          สำหรับการเรียนการสอน ผู้เรียนจะเรียนผ่านระบบทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)  โดยผู้เรียนต้องส่งแผนการเรียน รายงานการสังเกตการณ์ในโรงเรียน ส่งรายงานผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู วีดีทัศน์การสอนให้อาจารย์นิเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือทางไปรษณีย์ ตามที่ มสธ. กำหนด ระยะเวลาเรียน 3 ภาคเรียน ระหว่างเดือนกันยายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ ต้องฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนที่ตนเองสอน (โดยมีครูพี่เลี้ยงตามที่คุรุสภากำหนด)

          เงื่อนไขการรับเงินอุดหนุน เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะค่าลงทะเบียนเรียนตามปกติ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบ โดยผู้รับเงินอุดหนุนต้องทำสัญญาการรับทุนและสัญญาค้ำประกัน ซึ่งกำหนดให้ผู้รับทุนต้องเรียนจนสำเร็จการศึกษา หากออกระหว่างเรียนต้องชดใช้เงินเท่ากับจำนวนที่คุรุสภาจ่ายไป โดยคืนให้แก่คุรุสภา และต้องเข้าเรียน ร่วมสัมมนาเสริม สัมนาเข้ม และทำกิจกรรมตามปฏิทินการเรียนที่ มสธ. กำหนด

          ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่หน่วยงานต้นสังกัด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กลุ่มพัฒนาวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ โทรศัพท์ 0 2280 6366


ที่มา : ประชาสัมพันธ์คุรุสภา

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
1,831 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.13  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์