สช. เตรียมจัดงาน “วันการศึกษาเอกชนและมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่ EEC”
  ข่าวทั้งหมด
1 กุมภาพันธ์ 2562

      

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดงานแถลงข่าว“วันการศึกษาเอกชนและมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่EEC”ภายใต้แนวคิด"การศึกษาเอกชนเสริมสร้างความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน"โดยมีนายอำนาจวิชยานุวัติรองปลัดกระทรวงศึกษาการและนายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกันแถลงข่าวณห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาการ (ศธ.)

 

 

นายอำนาจวิชยานุวัติรองปลัดกระทรวงศึกษาการกล่าวว่าการจัดงาน"มหกรรมวันการศึกษาเอกชนประจำปีพ.. 2562"ภายใต้แนวคิด"การศึกษาเอกชนเสริมสร้างความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน"จะจัดขึ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์2562 ณศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยาอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ผู้บริหารครูโรงเรียนเอกชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษาให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและพัฒนาทักษะเพิ่มศักยภาพของตนเองเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นและเพื่อให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาเอกชนได้รับความรู้เกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการศึกษาเอกชนเพื่อรองรับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

 

 

นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกล่าวว่าการจัดงานในปีนี้ เป็นการจัดงานวันการศึกษาเอกชนและมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่ EEC ในคราวเดียวกัน โดยมีประเด็นสำคัญคือการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) สช.ได้พัฒนาโรงเรียนเอกชนต้นแบบในพื้นที่ EEC 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา รวม 12 โรงเรียน โดยคัดเลือกโรงเรียนมาพัฒนาและขยายเครือข่ายความเป็นต้นแบบ ไปสู่โรงเรียนอื่น ๆ ใน 3 จังหวัด จึงใช้ชื่องานในครั้งนี้ว่า “วันการศึกษาเอกชนและมหกรรมการศึกษาในพื้นที่ EEC”

 

ภายในงานได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจทั้งเชิงวิชาการ และนิทรรศการผลงานของโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนเอกชนประกอบด้วย

1. การจัดนิทรรศการ กำหนดให้แบ่งเป็น 3 โซน (1) นิทรรศการเทิดพระเกียรติ (2) กิจกรรมและการแสดงนิทรรศการของโรงเรียนเอกชนประเภทต่างๆแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนเอกชนในระบบ และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ สำหรับในส่วนที่ (3) เป็นการจัดนิทรรศการการศึกษาในพื้นที่ EEC(Eastern Economic Corridor : EEC) ได้แก่ นิทรรศการเกี่ยวกับหลักสูตรต้นแบบ 24 หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรอาชีพที่สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ EEC การจัดทำ Career path สำหรับนักเรียน และโรงเรียนต้นแบบ EEC นอกจากนี้ยังมี นิทรรศการของโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกอีก ๘ จังหวัด ร่วมด้วย

2. กิจกรรมเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “Education for the Future: Learn to be…” โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านการศึกษาและการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก ร่วมการเสวนาในครั้งนี้

3. กิจกรรมประกวด แข่งขันทักษะของนักเรียน และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ครู นักเรียน โรงเรียนเอกชน

 

 

ตัวอย่างของโรงเรียนต้นแบบในพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก เช่น นิทรรศการของโรงเรียนสัตหีบซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตกองทัพเรือมีเป้าหมายที่จะพัฒนาและยกระดับทักษะด้านภาษาต่างประเทศทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีพื้นฐานของการเป็นนวัตกรที่ดีในอนาคตนิทรรศการการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและคู่มือการนำหลักสูตรไปใช้ซึ่งสช.ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรนอกระบบให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและเทียบโอนผลการเรียนของโรงเรียนในระบบได้ ทักษะด้านอาชีพทั้งหมด24หลักสูตรถือเป็นมิติใหม่ในการบูรณาการการศึกษาในระบบและนอกระบบเข้าด้วยกันและนิทรรศการการพัฒนาระบบCareer Path นักเรียนชั้นม.3 ซึ่งภายหลังพิธีเปิดจะมีการลงนามMOU ร่วมกันระหว่างสช. และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

ในส่วนของกิจกรรมการประกวดและแข่งขันภายในงานวันการศึกษาเอกชน แบ่งเป็น 5 กิจกรรมได้แก่การประกวดแข่งขันพูดภาษาอังกฤษการประกวดแข่งขันคิดเลขเร็วการประกวดแข่งขันเล่านิทานการประกวดแข่งขันกายบริหาร และการประกวดแข่งขันโต้วาที

 

นายชลำ อรรถธรรม กล่าวต่อว่า ทิศทางการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน จากนี้ มุ่งพัฒนา “โรงเรียนที่มีคุณภาพเท่านั้น”ขอให้สาธารณชนมั่นใจ ว่าโรงเรียนเอกชนเป็นโรงเรียนที่มีความเป็นอิสระในการบริหารและมีความคล่องตัวในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้พยายามปรับปรุง ทบทวน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้โรงเรียนมีความคล่องตัว ในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น โดยเชื่อได้ว่าศักยภาพของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จะสามารถทำให้โรงเรียนเอกชนเป็นที่พึ่งของประชาชนในการเป็นโรงเรียนทางเลือกที่มีคุณภาพ

ขณะที่ นายศุภเสฎฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน และประธาน ปส.กช.จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การจัดงานวันการศึกษาเอกชนยังได้กำหนดจัดในส่วนภูมิภาคด้วย คือ ภาคเหนือ จัดที่จังหวัดพิษณุโลก วันที่ ๙-10 กุมภาพันธ์ 2562ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ ๑๕-1๖ กุมภาพันธ์ 2562ภาคกลาง จัดที่จังหวัดนครปฐม วันที่ ๑๔กุมภาพันธ์ 2562และภาคใต้ จัดที่จังหวัดตรัง วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2562

 

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป

อธิชนม์ สลางสิงห์, กิตติกร แซ่หมู่ /ถ่ายภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ/กิตติกร แซหมู่
729 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.42  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์