"WUNCA 38th"
  ข่าวทั้งหมด
29 มกราคม 2562

      

          นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่38 ” (WUNCA WUNCA 38th ) ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

          นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ช่วยเลขาธิการ กกอ.กล่าวว่า ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาล สกอ.ในฐานะเป็นองค์กรหลักด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษาไทย ทำหน้าที่เสนอนโยบายและแผนการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพ ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศกำหนด ทิศทางการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เน้นหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และดำรงบทบาทหน่วยคุ้มครองผู้รับบริการการอุดมศึกษา ได้นำแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทย ซึ่งตลอดระยะเวลา 4 ปี สกอ.ได้ดาเนินยุทธศาสตร์หน่วยงาน 5 ด้าน คือ ส่งเสริมและพัฒนาอุดมศึกษา ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคน ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ เร่งพัฒนาบุคลากร และพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารอุดมศึกษา ที่สามารถเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ “ที่ผ่านมา สกอ. สนับสนุนพัฒนาแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทย การดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สนันสนุนยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น รวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (WUNCAWUNCAWUNCA ) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สะท้อนความร่วมมือของกลุ่มคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวของกลุ่มอุดมศึกษาจะเป็นพลังผลักดันให้การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น”ผู้ช่วยเลขาธิการ กกอ. กล่าวในตอนท้าย.

          รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กล่าวว่า การจัดงาน WU NCA NCA NCA เป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้บุคลากรของสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย UniNet ได้รับทราบข้อมูลของเครือข่ายการศึกษาวิจัย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมการศึกษาและมุ่งพัฒนางานวิจัย ตลอดจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิก อันเป็นองค์ประกอบสำคัญของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในประเด็นการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาถือเป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอดองค์ความรู้

          การจัดงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 -25 มกราคม 2562 มีผู้เข้า ร่วมงานประมาณ 800 คน ประกอบด้วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุดจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ มีหัวข้อการอภิปราย การประชุม update เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ,การประชุมผู้บริหารระดับสูง (CIO) การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวทางการปฏิบัติ การอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมถึงตัวอย่างการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการใช้งาน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ประสบการณ์ในการดูแลระบบและบริหารจัดการเครือข่ายที่จะต้องใช้งานร่วมกันอีกด้วย.

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สกอ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุพจน์ มามีสุข
251 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.05  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์