สกอ. และ กห. ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา
  ข่าวทั้งหมด
23 มกราคม 2562

      

          ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษารักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ พลโท ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมผู้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างกระทรวงกลาโหมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ อาคารบริการ ชั้น ๓ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(พื้นที่ศรีสมาน) จังหวัดนนทบุรี

          รองเลขาธิการ กกอ. กล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาล ข้อ ๒.๓ ที่กำหนดให้มีการพัฒนำและเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศของกองทัพให้ทันสมัย มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจำกการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยของประเทศจึงร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนางานวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ในสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ เนื่องจากปัจจุบัน กองทัพต้องพึ่งพาการนำเข้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการป้องกันประเทศจากต่างประเทศเพื่อภารกิจด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการจัดหาและซ่อมบำรุงสูง จึงเกิดความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยที่จะพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ เพื่อทดแทนและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศระหว่างกระทรวงกลาโหม กับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
          ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
          ๒) เพื่อให้กระทรวงกลาโหมในฐานะผู้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้รับผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของกระทรวงกลาโหม
          ๓) เพื่อให้การวิจัยและพัฒนาสามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของกระทรวงกลาโหม

          ในนามของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอขอบคุณเจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงกลาโหมที่มีเจตนารมย์ในการสร้างความร่วมมือเพื่อประโยชน์ในการพัฒนานักวิจัยที่มีคุณภาพสามารถผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว รองเลขาธิการ กกอ. กล่าวในตอนสุดท้าย

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สกอ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุพจน์ มามีสุข
243 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.06  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์