ศธ.พร้อมใช้ระเบียบข้าราชการพลเรือนใหม่ /ยกเลิก"ซี" จัดข้าราชการพลเรือนสามัญสู่ 4 ประเภท
  ข่าวทั้งหมด
12 ธันวาคม 2551

      

            กระทรวงศึกษาธิการ: นายชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหาร 5 องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ รับมอบหนังสือเวียนจากที่ปรึกษาระบบราชการสำนักงาน ก.พ. ซึ่งประกอบไปด้วย กฏ ก.พ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง บัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าประเภท สายงานและระดับตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง การับรองวุฒิ การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง การรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง การเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือให้ปฏิบัติราชการใน/ต่างประเทศ ทั้งนี้ได้แบ่งข้าราชการพลเรือนสามัญออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย

(1) ตำแหน่งประเภทบริหาร มีระดับดังต่อไปนี้
      (ก) ระดับต้น
      (ข) ระดับสูง
(2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ มีระดับดังต่อไปนี้
      (ก) ระดับต้น
      (ข) ระดับสูง
(3) ตำแหน่งประเภทวิชาการ มีระดับดังต่อไปนี้
      (ก) ระดับปฏิบัติการ
      (ข) ระดับชำนาญการ
      (ค) ระดับชำนาญการพิเศษ
      (ง) ระดับเชี่ยวชาญ
      (จ) ระดับทรงคุณวุฒิ
(4) ตำแหน่งประเภททั่วไป มีระดับดังต่อไปนี้
      (ก) ระดับปฏิบัติงาน
      (ข) ระดับชำนาญงาน
      (ค) ระดับอาวุโส
      (ง) ระดับทักษะพิเศษ
ผู้สนใจสามารถดูมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551ได้ที่ http://www.ocsc.go.th/ หรือสอบถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน โทร 0 2281 6733, 0 2281 333
--------------------------------

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สารนิเทศ
129 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.53  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์