เปิดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียน
  ข่าวทั้งหมด
28 ธันวาคม 2561

      

นิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

   ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ทุกโรงเรียนใน 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยสำนักงานบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้บูรณาการร่วมกับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคเหนือระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561 หน้าสวนสุขภาพเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยาภายในงานมีการจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานของโรงเรียนที่ได้รับรางวัล OBECQA จังหวัดละ 3 โรงเรียน เวทีศักยภาพนักเรียน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจังหวัดละ 3 โรงเรียน เวทีศักยภาพนักเรียนด้านการสื่อสาร 2 ภาษา กิจกรรมเวทีร้องเพลงเวทีศักยภาพนักเรียนด้านการสื่อสาร 2 ภาษา กิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์ การจัดนิทรรศการผลงานด้านอาชีพของโรงเรียนกิจกรรมเปิดโลกวิชาการเวทีคุณลักษณะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

   มอบโล่แก่โรงเรียนผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC QA จำนวน 54 โรงเรียน และโรงเรียนแม่ข่ายโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนจำนวน 3 โรงเรียนการจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการ ผลงานการบริหารตามผลงานบริหารการจัดการตามเกณฑ์คุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป็นเวทีที่ให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้แก่ เป็นเลิศวิชาการสื่อสาร 2 ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์รับผิดชอบต่อสังคมโลก

ที่มา:ประชาสัมพันธ์ สพฐ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายจักกพันธุ์ ชื่นบาน
253 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.05  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์