สอศ. จับมือกับ CPSC
  ข่าวทั้งหมด
25 ธันวาคม 2561

      

สอศ. จับมือกับ CPSC หนุนวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาสู่สากล

         ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานลงนาม ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาสู่สากลระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีจังหวัดระยอง โดยดร.โพธิวัฒน์  เผ่าพงศ์ช่วง  กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ซึ่งเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน   ในสังกัดของสอศ. กับ CPSC (Colombo Plan Staff College for Technician Education) โดย Dr. Ramhari Lamichhane CPSC Director General ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศด้านอาชีวศึกษาที่มีเป้าหมายในการดำเนินการเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลระหว่างประเทศที่มีประเทศสมาชิกกว่า 16 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

          ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ความสำคัญในการให้ความร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาต่างประเทศ เพื่อเป็นการยกระดับการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ และเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆ สู่บุคลากรของอาชีวศึกษาไทย CPSC เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการอาชีวศึกษาหรือการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ (TVET) ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 16ประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของการศึกษาด้านช่างเทคนิค และการฝึกอบรมตามแผนโคลัมโบ ซึ่งตอบสนองความต้องการด้านเทคนิค ครูผู้สอน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีส่วนร่วมในภารกิจของ CPSC ในการส่งสถาบันอาชีวศึกษาในสังกัดเข้ารับการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน APACC ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภารกิจทั้งหมดของ CPSC ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความยินดีที่จะลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี และ CPSC ซึ่งจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนบุคลากร แลกเปลี่ยนนักศึกษา การถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆซึ่งจะเกิดประโยชน์ในวงกว้างกับทั้งประเทศไทยและประเทศสมาชิก CPSC

          ดร.โพธิวัฒน์  เผ่าพงศ์ช่วง  กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยี ไออาร์พีซี กล่าวว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาชั้น นำ 1 ใน 5 ของประเทศภายในปี 2563 ทั้งนี้ตัวบ่งชี้ที่สำคัญส่วนหนึ่งคือการเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่มีความเป็นสากล ซึ่งปัจจุบันวิทยาลัยมีนักศึกษาจากทั้งไทย เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และเวียดนาม และอยู่ระหว่างการทำความร่วมมือกับ บ.เพียร์สันเอ็ดยูเคชั่น เพื่อนำหลักสูตร BTEC ซึ่งเป็นหลักสูตรมาตรฐานนานาชาติของอังกฤษมาปรับใช้เพื่อให้หลักสูตรของวิทยาลัยมีคุณภาพระดับสากล รวมถึงการขอรับการตรวจประเมินมาตรฐาน APACC (Asia Pacific Accreditation and Certification Commission) ซึ่งเป็นมาตรฐานอาชีวศึกษาระดับเอเซียแปซิฟิก สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะมีส่วนทำให้วิทยาลัยเกิดการขยายความร่วมมือในระดับนานาชาติ อันจะมีส่วนช่วยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของทั้งประเทศไทยและสมาชิกประเทศต่างๆ ของ CPSC ต่อไป

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุพจน์ มามีสุข
283 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.94  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์