สกอ. สวทน. จับมือ 21 สถาบัน
  ข่าวทั้งหมด
24 ธันวาคม 2561

      

สกอ. สวทน. จับมือ 21 สถาบัน ร่วมมือสนับสนุน Talent Mobility ปี 2562

          ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการและลงนามความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินการโครงการ Talent Mobility ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 และร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสถาบันอุดมศึกษา 21 แห่ง ในการสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินการโครงการ Talent Mobility ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

          เลขาธิการ กกอ. กล่าวตอนหนึ่งว่า รัฐบาลได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพื่อวางรากฐานความเข้มแข็งในการต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และนำไปใช้ประโยชน์ อีกทั้งยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี ที่เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการวิจัย และนวัตกรรมของประเทศ การพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยการสนับสนุนเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมในระดับต่าง ๆ รวมถึง การส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมกับทุกภาคส่วน การพัฒนานักวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักวิจัย/องค์ความรู้/เทคโนโลยีด้านการวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

          เลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อไปอีกว่า สถาบันอุดมศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการร่วมผลักดันนโยบายดังกล่าวและสร้างความตระหนักให้แก่หน่วยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา ความร่วมมือระหว่าง สกอ. สวทน. และสถาบันอุดมศึกษาในการสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินการโครงการ Talent Mobility โดยการสนับสนุนให้มีศูนย์อำนวยความสะดวก และหน่วยสนับสนุนโครงการฯ เพื่อบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล การประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการฯ ในสถาบันอุดมศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผล เป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และผลักดันให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี

          “ในปีนี้มีสถาบันอุดมศึกษาที่จะดำเนินกิจกรรมโครงการ Talent Mobility ร่วมกับ สกอ. และสวทน. รวมทั้งสิ้น 21 แห่ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินการโครงการฯ ในครั้งนี้ จะเป็นกลไกที่สำคัญในการผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลต่อไป” เลขาธิการกกอ. กล่าวในตอนท้าย

          สกอ. ร่วมกับ สวทน. ดำเนินการโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 โดยในปีงบประมาณ 2562 นี้ ได้กำหนดให้มีกิจกรรม 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1. การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย 2. การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัย ก่อนไปปฏิบัติร่วมกับภาคเอกชน และ 3. การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility ของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีสถาบันอุดมศึกษา 21 แห่งที่มีความพร้อมและมีความประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมโครงการ Talent Mobility ได้แก่ (1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (3) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (4) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (7) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (8) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (10) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (11) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (12) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (13) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (14) มหาวิทยาลัยพะเยา (15) มหาวิทยาลัยนเรศวร (16) มหาวิทยาลัยมหิดล (17) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (18) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (19) มหาวิทยาลัยศิลปากร (20) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ(21) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สกอ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุพจน์ มามีสุข
358 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.11  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์