ศธ.ร่วมลงนามบันทึกทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
  ข่าวทั้งหมด
20 ธันวาคม 2561

      

นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อใช้กำหนดและติดตามประเมินผลการจัดสวัสดิการภาครัฐและการนะระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบชี้เป้า (TPMAP) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นสักขีพยาน เมื่อวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

การลงนามบันทึกความร่วมมือนี้ สืบเนื่องมาจากการที่ทุกฝ่ายตกลงร่วมมือกันในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (บยศ.) ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เรื่องการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของภาครัฐ ซึ่งคณะทำงานเฉพาะกิจดังกล่าว ได้ร่วมกันพัฒนากรณีตัวอย่างการพัฒนาระบบ Big Data ของภาครัฐ ในประเด็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านการเพิ่มรายได้ ลดภาระค่าครองชีพ และเพิ่มโอกาสด้านอาชีพ

ต่อมาจึงมีการพัฒนาระบบ TPMP เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการหรือสภาพปัญหาได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น สามารถออกแบบนโยบายในการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาได้ รวมทั้งใช้วิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มของสถานการณ์ความยากจนในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการวางแผนการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ

สำหรับพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือฯ ประกอบด้วยผู้แทนจาก 11 หน่วยงาน คือ กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อบูรณาการข้อมูลสวัสดิการของหน่วยงาน จัดทำฐานข้อมูลผู้รับสวัสดิการและสำรวจเพิ่มเติมตามความต้องการใช้ข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านนโยบาย รวมถึงจัดทำรายงานและระบบ TPMAP มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน และสนับสนุนงานด้านวิชาการในการติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนจัดทำข้อเสนอในการแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และทำให้ข้อมูลสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

 

กลุ่มสารนิเทศ สป.ศธ./ สรุป


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า
267 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.13  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์