สอศ. จับมือ บ.ไทรอัมพ์ เอวิเอชั่น เซอวิสเซส
  ข่าวทั้งหมด
4 ธันวาคม 2561

      

สอศ. จับมือ บ.ไทรอัมพ์ เอวิเอชั่น เซอวิสเซส เอเชีย ร่วมผลิตกำลังคนสู่อุตสาหกรรมการบิน ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

          ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ดำเนินการด้านความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพสู่สากล พร้อมผลิตช่างฝีมือ ช่างเทคนิค ระดับเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของประเทศ ให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล ซึ่งอุตสาหกรรมการบิน นับเป็นหนึ่งในห้าอุตสาหกรรมสำหรับอนาคต เป็นอุตสาหกรรมที่สอดรับกับการพัฒนาและผลิตกำลังคน โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดำเนินการผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา หรือ อ.กรอ.อศ กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งมีคุณบัญชา ชุนสิทธิ์ เป็นประธาน และบริษัท ไทรอัมพ์ เอวิเอชั่น เซอวิสเซส เอเชีย จำกัด เป็นอนุกรรมการ ได้ให้การสนันสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา โดยมอบทุนสนับสนุนการศึกษาอาชีวศึกษา อาทิ ให้การสนับสนุนเครี่องยนต์ อะไหล่อากาศยานเครื่องบิน อุปกรณ์ชิ้นส่วนอากาศยาน ให้เป็นสื่อการสอนการฝึกของนักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรช่างอากาศยาน สาขาช่างอากาศยาน รวมมูลค่า 500,000,000 บาท โดยมอบให้สถานศึกษาสังกัด สอศ. จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1.วิทยาลัยเทคนิคถลาง จังหวัดภูเก็ต 2.วิทยาลัยเทคนิค ดอนเมือง กรุงเทพฯ 3. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 4. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 5. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และ6. วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

          เลขาธิการ กล่าวต่อไปว่า สอศ. เห็นความสำคัญของความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชน ที่ได้มาตรฐานเช่น บริษัท ไทรอัมพ์ เอวิเอชั่น เซอวิสเซส เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นที่ตั้งขึ้นเป็นศูนย์กลางการทำธุรกิจอากาศยานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่มีศักยภาพระดับโลก อยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ ECC ได้ร่วมมือและสนับสนุนการเรียนการสอน รวมถึงการสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรในกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนอาชีวศึกษาในการพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ดำเนินการให้นโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทย ด้วยนวัตกรรม สร้างสังคมคุณภาพ เพื่อนำประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุพจน์ มามีสุข
215 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.99  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์