ประชุมมอบนโยบายพนักงานเจ้าหน้าที่คุรุสภาปฎิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานคุรุสภาระดับภาค
  ข่าวทั้งหมด
29 พฤศจิกายน 2561

      


          ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ปฎิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานคุรุสภาระดับภาค ถือเป็นกลุ่มบุคลากรที่สำคัญยิ่งที่จะนำนโยบายของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาไปสู่การปฎิบัติระดับพื้นที่ สามารถนำข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทั้งในเชิงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอะแนะจากเครือข่ายต่าง ๆ มาสู่การพัฒนางานคุรุสภา เมื่อเทคโนโลยีได้เข้ามาจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนมาใช้เครื่องมือแทนคน ข้อมูลจะต้องรวดเร็วฉับไว สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำลังจะปรับให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยี นอกจากคุรุสภาในส่วนกลางแล้ว ในระดับจังหวัดนั้นจะทำอย่างไรให้งานรวดเร็วฉับไว โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย อาจจะเป็นในรูปแบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อช่วยให้ทำงานในระบบเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว ก้าวทัน ความเชี่ยวชาญในระบบเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ต้องก้าวให้ทันเช่นกัน หรือมีการอบรมเพิ่มเติมในส่วนของจังหวัด

          ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ กล่าวอีกว่า ในเรื่องของการให้บริการสำหรับผู้ที่มาขอรับบริการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนั้น เช่น เรื่องการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ในขณะนี้เราจะต้องตอบคำถามให้ได้ว่า จำนวนครูในจังหวัดที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีจำนวนเท่าไหร่ และในแต่ละปีมีครูที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุจำนวนกี่ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัดจะต้องมีข้อมูลของครูในจังหวัดที่ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะทำอย่างไรให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและทันสมัย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย “ขับเคลื่อนคุรุสภาให้เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับ มีมาตรฐาน ทันสมัย และก้าวทันโลก” นั่นคือสิ่งที่อยากจะเห็นการทำงานของทุกคน

          ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ในส่วนการทำงานในจังหวัดนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะถือเป็นตัวแทนของคุรุสภา คำว่าคุรุสภา จะมีคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา นั่นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนั้น ๆ จะมีความสำคัญต่อคุรุสภาเป็นอย่างมาก เพราะเป็นตัวแทนของคุรุสภาในการให้บริการงานด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และงานด้านอื่น ๆ ของคุรุสภา การที่ได้ทำงานในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งถือเป็นภาระงานที่ยิ่งใหญ่ ถ้าได้มีการเตรียมการ วางแผน และร่วมมือซึ่งกันและกันแล้ว ปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นจะลดน้อยลงไป

          ดร.ทินสิริ  ศิริโพธิ์ รองเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สิ่งที่อยากจะเน้น คือ 2 ส ประกอบด้วย 1) การสื่อสาร นั่นคือ จะต้องมีการสื่อสารอย่างกระชับ ชัดเจน ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการทำงานที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพกับผู้ใช้บริการ 2) สามัคคี นั่นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภามีพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นจุดหลักของคุรุสภา ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อคุรุสภา


ที่มา : ประชาสัมพันธ์คุรุสภา


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
199 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.00  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์