ASI@CONNECT
  ข่าวทั้งหมด
28 พฤศจิกายน 2561

      

ASI@CONNECT NATIONAL LAUNCH EVENT IN THAILAND

          27 พฤศจิกายน 2561 ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานในนามของประเทศไทย ในงาน “ASI@CONNECT NATIONAL LAUNCH EVENT IN THAILAND”  ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ โดยมีรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), MR. GUILLAUME BARRAUT ผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย และ MS. HYE JOO YOON PRESIDENT OF TEIN COOPERATION CENTER ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 100 คน

          เลขาธิการ กกอ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย TRANS-EURASIA INFORMATION NETWORK : TEIN โดยใช้ชื่อในนามประเทศไทยว่า เครือข่ายไทยเพื่อการศึกษาวิจัย  ( THAILAND RESEARCH EDUCATION NETWORK ASSOCIATION : THAIREN) ซึ่งเป็นการบริหารเครือข่ายร่วมกันระหว่างสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ( UNINET) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  โ ดยปัจจุบันเครือข่าย TRANS-EURASIA INFORMATION NETWORK : TEIN ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้ชื่อ โครงการ ASI@CONNECT โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาและพัฒนาเครือข่ายการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพสูงสำหรับการวิจัยและการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับภูมิภาค รวมทั้งใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นเพื่อการบริการสาธารณะ และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการใช้งานเครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัยในภูมิภาคเอเชีย ผลการดำเนินงานการใช้งานเครือข่าย UNINET และ TIEN ที่ผ่านมาทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศหลายโครงการเช่นโครงกา ร NATIONAL E-SCIENCE INFRASTRUCTURE CONSORTIUM ภายใต้การดำเนินงานของภาคีโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติด้าน E-SCIENCE และโครงการ TELE-MEDECINE ของศูนย์การศึกษาทางไกลและเครือข่ายด้านการแพทย์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

          “การจัดงาน Asi@Connect National Launch Event in Thailand นั้นถือเป็นโอกาสอันดีที่คณาจารย์และนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ผู้แทนจากสหภาพยุโรปและผู้แทนจากโครงการ Asi@Connect จะได้รับทราบการถึงแนวทางการเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้งานเครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัยของไทย (ThaiREN) ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการประชุมการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และจัดการศึกษาและวิจัยบนเครือข่ายร่วมกันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภายหลังการเปิดตัวโครงการ Asi@Connect แล้ว สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันผลักดันให้เกิดงานวิจัยและการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน และการศึกษาวิจัยบนระบบเครือข่ายมากขึ้น ทั้งทางด้านการประชุมทางไกล การเรียนการสอนทางไกล การค้นคว้าและวิจัยทางด้านการแพทย์ทางไกล (Tele-Medicine) ด้านระบบข้อมูลภูมิศาสตร์ (GIS) ด้านไอพีแอดเดรสเวอร์ชั่น 6 (IPV6) ) ร่วมกันระหว่างนักวิจัยของประเทศไทยกับนักวิจัยในภูมิภาคเอเชียและยุโรป เพื่อสร้างคุณค่าและคุณประโยชน์ให้กับการศึกษาของไทยให้ยั่งยืนยาวนานต่อไป”  เลขาธิการ กกอ. กล่าวในตอนท้าย

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สกอ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุพจน์ มามีสุข
188 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.23  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์