ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 4/2561 วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561
  ข่าวทั้งหมด
27 พฤศจิกายน 2561

      


          เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพว่า ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติปรับปรุงแก้ไขกฎหมายมาตรฐานวิชาชีพครู จาก 11 มาตรฐาน เป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู (Values and Attribute) 2) ความรู้และศาสตร์การสอน (Knowledge and Pedagogy) 3) การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู (Practice) และ 4) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน (Parents and Community Engagement) เพื่อให้สถาบันที่ผลิตครูนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตร ซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ 38 แห่ง มหาวิทยาลัย 17 แห่ง เห็นด้วยกับหลักสูตรผลิตครู 4 ปี และจะเริ่มผลิตครูให้ทันปีการศึกษา 2562

          รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ กล่าวอีกว่า เรื่องจรรยาบรรณของวิชาชีพ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเรื่องจรรยาบรรณของวิชาชีพ อาจมีการทบทวนเรื่องจรรยาบรรณของวิชาชีพให้มีความชัดเจนมากขึ้น อาทิเช่น เรื่องพฤติกรรมที่เสื่อมเสียต่อวิชาชีพ หรือพฤติกรรมที่เสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของวิชาชีพ นอกจากนี้ยังได้มีการปรับปรุงแก้ไขจรรยาบรรณของวิชาชีพให้ทันกับยุคสมัยในปัจจุบัน และสร้างมาตรฐานวิชาชีพ 3 กลุ่ม คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ และต้องสร้างให้เร็วที่สุด เพื่อจะช่วยให้สถาบันผลิตครูนำไปใช้ในการผลิตครู

          นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาเรื่องการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภายหลังใบอนุญาตหมดอายุ และภายใน 5 ปี ยังไม่มีการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะไม่มีสิทธิในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก็ไม่สามารถขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใหม่ได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาข้อบังคับ ปัญหาที่พบอยู่ในขณะนี้ คือ สถานศึกษาไม่ตรวจสอบว่าครูในโรงเรียนของตนมีใครที่ยังไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขตจะต้องมีข้อมูลว่าครูในสถานศึกษาว่ามีจำนวนกี่รายที่ยังไม่ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

          ส่วนเรื่องการปลดล๊อคใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของครูอาชีวศึกษาจะมีอยู่ 4 ประเภท ประกอบด้วย 1) ครูอาชีวศึกษา 2) ครูประถมศึกษา 3) ครูมัธยมศึกษา (สอนวิชาเฉพาะ) และ 4) ครูเด็กพิเศษ ซึ่งต่อไปนี้จะให้สภาอาชีวศึกษากำหนดว่าครูอาชีวควรจะมีการพัฒนาไปในทิศทางใด โดยนำหลักมาตรฐานวิชาชีพครูไปกำหนดว่าถ้าเป็นครูอาชีวจะมีลักษณะอย่างไร และให้สถาบันอาชีวศึกษาแจ้งมายังคุรุสภาว่าจะมีการทดสอบให้ครูอาชีวศึกษาได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะมีหลักเกณฑ์ในการทดสอบอย่างไร เสนอมายังคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2562


ที่มา : ประชาสัมพันธ์คุรุสภา


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
300 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.03  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์