ผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 12/2561
  ข่าวทั้งหมด
26 พฤศจิกายน 2561

      

          เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 12/2561 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการคุรุสภากล่าวว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบหลักการปรับมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู จาก 11 มาตรฐาน เป็นเชิงสมรรถนะ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู 2) ความรู้และศาสตร์การสอน 3) การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู และ 4) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเสนอ และมอบสำนักงานเลขาธิการคุรุสภานำมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูไปปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ต่อไป

          ด้าน ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ กล่าวว่า สำหรับการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในส่วนของหลักสูตร 5 ปี ขั้นตอนสุดท้ายจะมีการประเมินโดยระบบการประเมินที่ชัดเจน และเป็นระบบที่มีมาตรฐาน จะมีคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์การประเมิน ซึ่งการประเมินนั้นอาจจะคิดระบบขึ้นมาใหม่ หรือประเมินโดยสถาบันที่มีอยู่แล้ว ส่วนจะเป็นรูปแบบใดนั้นจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง


ที่มา : ประชาสัมพันธ์คุรุสภา


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
194 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.31  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์