ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพแถลงข่าว เรื่อง มาตรฐานความรู้วิชาชีพครู
  ข่าวทั้งหมด
26 พฤศจิกายน 2561

      


          เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ได้กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 มีมติเห็นชอบมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ทั้งหมด 4 องค์ประกอบ ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 ค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู องค์ประกอบที่ 2 ความรู้และศาสตร์การสอน ซึ่งความรู้จะมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ ความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นครู องค์ประกอบที่ 3 การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู และองค์ประกอบที่ 4 ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเสนอ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และการสอบถามความคิดเห็นจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

          หลังจากนี้คุรุสภาจะกำหนดข้อบังคับและประกาศ เพื่อกำหนดรายละเอียดของแต่ละมาตรฐาน แต่ละองค์ประกอบก็จะมีคำอธิบาย ซึ่งคำอธิบายนั้นก็จะช่วยให้สถาบันต่าง ๆ พัฒนาหลักสูตรได้ชัดเจนขึ้น ข้อบังคับและประกาศนั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2561 นี้

          รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ได้กล่าวอีกว่า ความเป็นมาที่มีการพัฒนาวิชาชีพครู สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลพยายามผลักดันหลักสูตรการผลิตครู ให้สามารถผลิตครูหลักสูตร 4 ปีได้ ซึ่งเดิมการผลิตครูหลักสูตร 5 ปี มีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งรัฐบาลมองว่างานวิจัยที่จะมาสนับสนุนในหลาย ๆ ด้าน ควรจะเปิดโอกาสให้สถาบันที่ผลิตครู สามารถผลิตครูหลักสูตร 4 ปี พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2546 ไม่ได้กำหนดไว้ว่าจะต้องเรียนครูหลักสูตร 5 ปี แต่ได้กำหนดไว้ว่าจะต้องมีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา และปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลา 1 ปี คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพชุดปัจจุบันเป็นผู้ดูแล ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะเปิดโอกาสให้สถาบันผลิตครู ผลิตครู 4 ปีได้ สถาบันใดจะผลิตครู 5 ปี ก็สามาถผลิตได้ ซึ่งไม่เป็นข้อจำกัด โดยจะต้องมีมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร 5 ปีที่มีอยู่แล้ว ถ้าครอบคลุม 4 องค์ประกอบนี้ ก็ไม่มีปัญหาในการกำหนดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เมื่อมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตร ถ้าต้องการปรับเปลี่ยนให้ทันโดยไม่กระทบกับโครงสร้างก็สามารถเพิ่มรายวิชาเลือกให้กับนักศึกษาได้

          ในการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครั้งต่อไป ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 จะมีการนำเสนอร่างข้อบังคับและการประกาศเกี่ยวกับร่างมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อพิจารณา และจะนำเสนอคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาอนุมัติต่อไป

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์คุรุสภา


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
246 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.00  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์