เชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมประกวดงานเขียน"ร้อยเรียงความประทับใจจากการอ่าน พระราชนิพนธ์ " ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
  ข่าวทั้งหมด
26 พฤศจิกายน 2561

      

   เชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมประกวดงานเขียน"ร้อยเรียงความประทับใจจากการอ่าน พระราชนิพนธ์ " ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

กติกา เงื่อนไขการประกวด

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
- ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระบบการเรียนปกติระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6, มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6, อาชีวศึกษา (ระดับ ปวช.) และอุดมศึกษา(ระดับปริญญาตรี)
- บุคคลทั่วไปไม่กำหนดวัยวุฒิและคุณวุฒิ
- สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน
*เฉพาะนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จะต้องให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาลงลายมือชื่อรับรองผลงานที่ส่งเข้าประกวด
สาระสำคัญของการเขียน

   ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดให้เขียนพรรณนาความประทับใจ และสิ่งที่ได้รับจากการอ่านพระราชนิพนธ์เล่มที่อ่าน ด้วยกลวิธีการเขียนอย่างสร้างสรรค์ ทั้งด้านสำนวนภาษาที่สละสลวย การใช้ภาษาและอักขรวิธีที่ถูกต้อง พร้อมทั้งคัดลอกพระราชนิพนธ์บางส่วนหรือบางตอน ที่ผู้เขียนผลงานมีความประทับใจชวนให้น่าจดจำ และมีคุณค่าทำให้เกิดแรงบันดาลใจ หรือข้อคิดคติเตือนใจ และนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ให้ระบุเลขหน้าของพระราชนิพนธ์บางส่วนหรือบางตอนที่คัดลอกมาให้ชัดเจนด้วย

   ฟอนต์และขนาดตัวอักษรผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์บนกระดาษ A4 ใช้ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 พอยท์ โดยกำหนดความยาวดังนี้

** ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 1 – 2 หน้า,
** ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6, อาชีวศึกษา (ปวช.)
จำนวน 2 - 3 หน้า
** ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
และบุคคลทั่วไป จำนวน 3 - 4 หน้า
- สามารถส่งในรูปแบบไฟล์ PDF ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.chulabook.com
- ส่งทางไปรษณีย์เป็นเอกสารต้นฉบับ ได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
(โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ที่มา:อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายจักกพันธุ์ ชื่นบาน
288 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.13  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์