สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี คว้าแชมป์จรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ
  ข่าวทั้งหมด
8 พฤศจิกายน 2561

      

      กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค เดินหน้าสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ จัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 17

      ผลปรากฏว่า ทีม “Falcon 9” สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี คว้าแชมป์จรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำและนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ (Water Rocket Design Challenge) รุ่นอายุ 12 – 15 ปี โดยจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันกับตัวแทนเยาวชนอีกกว่า 11 ประเทศ ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค กับการแข่งขันจรวดขวดน้ำนานาชาติ “APRSAF Water Rocket Event”

      ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 17 รอบชิงชนะเลิศว่า “เป็นที่ทราบกันแล้วว่าสังคมในอนาคตเป็นสังคมฐานความรู้ กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนและประชาชนให้สนใจเรื่องของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศเป็นกิจกรรมหนึ่งในการกระตุ้น เสริมสร้างพัฒนาทักษะกระบวนการ และการเรียนทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบให้กับเยาวชนควบคู่กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและท้าทาย โดยเยาวชนจะได้ลงมือปฏิบัติจริง ทดลอง สังเกต แก้ปัญหา ทำงานร่วมกับทีมเพื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ให้เป็นจรวดขวดน้ำ ฐานปล่อยจรวด

      ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนได้เห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุก จับต้องได้ใช้ประโยชน์ได้จริง การประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ เป็นการนำหลักการ STEM Education มาใช้ได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ (Science) ได้แก่ แรง โพรเจคไทล์ มุมยิง ฯลฯ ด้านเทคโนโลยี (Technology) ได้แก่ การบิน การลอยตัว ด้านวิศวกรรม (Engineering) ได้แก่ การประดิษฐ์จรวดขวดน้ำให้มีความเหมาะสมในการแข่งขันแต่ละประเภท ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) ได้แก่ คำนวณแรงลม ทิศทาง มุมยิงจากแท่นยิง ความไกลซึ่งอาจสรุปได้ว่าเป็นการนำ STEM มาประยุกต์ในการแข่งขันจรวดขวดน้ำได้อย่างครบถ้วน ยิ่งไปกว่านั้น การประดิษฐ์ให้เกิดความสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ยังก่อให้เกิดทักษะด้านศิลปะ (Art) อีกด้วย”

      สำหรับผลการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 17 มีดังนี้
ชนะเลิศ ประเภทความไกล แบบขวดเดียว
ระดับประถมศึกษาทีม “Success full 2” ในระยะความไกล 108.89 เมตร สมาชิกในทีม คือ ด.ช.ธีรศักดิ์ สีหะวงศ์ ด.ช.ศรศักดิ์ สุลำนาจ และ ด.ช.ศรณรายณ์ สุลำนาจ โดยมี น.ส.ธัณฤมน รำราญสุข เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จากโรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร

      ระดับมัธยมศึกษาทีม “LP4” ในระยะความไกล 123.64 เมตร สมาชิกในทีม คือ นายจตุภัทร แก้วพวง นายณัฐกิตติ์ ชิณวงค์ และ นายธณรัฐ แก้วพวง โดยมี นายวุฒิชัย คำเสมอ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จากโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม

      ชนะเลิศ ประเภทความไกล แบบหลายขวด
ระดับประถมศึกษาทีม “Pegasus” ในระยะความไกล 133.19 เมตร สมาชิกในทีม คือ ด.ช.ภทรวรรส รักเป็นไทย ด.ช.สรวิชญ์ มรกต และ ด.ช. สมศักดิ์ ทองแก้ว โดยมี นายปิยะศักดิ์ ลั่นเต้ง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จากโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา

      ระดับมัธยมศึกษาทีม “เดชอุดม C” ในระยะความไกล 135.48 เมตร สมาชิกในทีม คือ นายจักรพรรดิ์ จำปาเทพ น.ส.รัฐธิดา พูนประโคน และ ด.ช.ปัณณวัฒน์ แสงสว่าง โดยมี นายสิทธิพงษ์ แสงสว่าง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จากโรงเรียนเดชอุดม ชนะเลิศ

      ประเภทความแม่นยำ
ระดับประถมศึกษาทีม “T.C.S.2” ในระยะใกล้เป้าหมาย 0.75 เมตร สมาชิกในทีม คือ ด.ช.ภูธเนศ แก้วคง ด.ช.หาญณรงค์ ตี้ฮ้อ และ ด.ช.ไกรสิทธิ เรื่องของ โดยมี นายปิยะศักดิ์ ลั่นเต้ง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จากโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา

      ระดับมัธยมศึกษา ทีม “SWEET” ในระยะใกล้เป้าหมาย 0.54 เมตร สมาชิกในทีม ได้แก่ ด.ญ.สุชานาฏ ลั่นเต้ง น.ส.จัททิมา สิ่งอ้วน และ ด.ช.ธนพล ยางจิตต์ โดยมี นายปิยะศักดิ์ ลั่นเต้ง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จากโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา

ที่มา:อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายจักกพันธุ์ ชื่นบาน
221 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.57  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์