ผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 11/2561 วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561
  ข่าวทั้งหมด
7 พฤศจิกายน 2561

      

          เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 11/2561 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการคุรุสภา กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณา เรื่อง การขยายเวลาการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ 1) ครู 2) ผู้บริหารสถานศึกษา 3) ผู้บริหารการศึกษา และ 4) ศึกษานิเทศก์ ของผู้ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาทางการศึกษา และสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 บังคับใช้ เพื่อเป็นการปลดล๊อคจากกรณีผู้มาขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ให้สามารถใช้วุฒิดังกล่าวมายื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาได้

          ด้าน ดร.บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่…) พ.ศ… โดยได้มีการแก้ไขความในข้อ 17 แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 ได้กำหนดไว้ว่า ผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบวุฒิทางด้านการศึกษา หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภาให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 จะต้องมาขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา คือ ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 จากกรณีดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบกับผู้ที่จบวุฒิทางการศึกษา หรือวุฒิอื่นที่คุรุสภาให้การรับรอง ก่อนวันที่ 4 ตุลาคม 2556 ทำให้ไม่สามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ได้ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 11/2561 ในครั้งนี้ ได้มีมติให้สามารถมายื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้โดยไม่จำกัดเวลา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาวุฒิทางการศึกษา ก่อนวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ก็สามารถมายื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ ซึ่งจะมีการแก้ไขข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ …) พ.ศ…. เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามให้ความเห็นชอบ เพื่อประกาศในราชกิจจานุเษกษาต่อไป

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์คุรุสภา


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
245 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.67  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์