สพฐ. รับมอบทุนโครงการเกษตร
  ข่าวทั้งหมด
6 พฤศจิกายน 2561

      

สพฐ. รับมอบทุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ประจำปี 2561 จากมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย

       วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีรับมอบทุนแก่โรงเรียนระดับประถมศึกษา ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประจำปี 2561 จำนวน 30 โรงเรียน โรงเรียนละ 10,000 บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท จากมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย โดยมี มิสเตอร์ฮิซาชิ ฮิรากิ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย นายกริช ทองนาค กรรมการมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย พร้อมคณะเป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      นายบุญรักษ์ ยอดเพชร (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ได้เห็นความสำคัญของคุณภาพเด็กนักเรียน โดยมอบเงินทุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 รวมโรงเรียนที่ได้รับทุนทั้งสิ้น 600 โรงเรียนเป็นเงินจำนวนกว่า 6 ล้านบาทซึ่งโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนทุน ได้นำเงินไปซื้อพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ รวมทั้งปุ๋ยบำรุงพืช เพื่อสร้างผลผลิต และนำมาประกอบอาหารให้เด็กนักเรียน ทำให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอิ่มทุกวันทุกคนอย่างมีคุณภาพ อีกทั้งได้รับความรู้และทักษะด้านการเกษตรแผนใหม่ ซึ่งมีโรงเรียนบางแห่งได้ดำเนินการโครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทำให้โครงการดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นอกจากนี้เด็กนักเรียนยังได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง เรียนรู้อย่างมีความสุข ทำให้นักเรียนมาโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ และฝึกความรับผิดชอบให้กับนักเรียนด้วย
      สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีนักเรียนอยู่ในความรับผิดชอบ 4 ระดับ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งสิ้น 6,781,116 คน ซึ่งโครงการอาหารกลางวันในประเทศไทย จะดูแลนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาทั้งหมด โดยงบประมาณของทางรัฐบาลสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน และบางส่วนได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน จึงยังคงมีเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอยู่ สพฐ. จึงขอขอบคุณคณะกรรมการมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ที่ให้การสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนที่มีเด็กยากจนและขาดแคลนอาหารกลางวัน ทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ และได้มีแหล่งเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
      ขณะที่ นายกริช ทองนาค (กรรมการมูลนิธิฯ) กล่าวว่า มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการมอบทุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในปีนี้ โดยมูลนิธิฯ ได้สนับสนุนการศึกษาของนักเรียนในโครงการต่างๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ 2536 เป็นเวลา 25 ปีแล้ว เราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค ในประเทศไทย มีความภูมิใจที่จะสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนเพื่อให้สังคมไทยพัฒนาต่อไป โดยเฉพาะโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษาในต่างจังหวัด ที่เราได้สนับสนุนมาตั้งแต่ปี 2542 ด้วยความหวังที่จะเห็นนักเรียนไทยเติบโตอย่างมีสุขภาพดี โครงการนี้มีขึ้นเพื่อให้โอกาสแก่เด็กๆ ได้รับอาหารกลางวันที่เป็นประโยชน์ ซึ่งการสนับสนุนนี้จะเป็นการช่วยเหลือทางการศึกษาทางอ้อม ที่นอกจากจะช่วยให้เด็กๆ ได้รับอาหารกลางวันแล้ว ยังเป็นการช่วยให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองในการทำการเกษตรและนำผลิตผลที่เหลือไปจำหน่ายสร้างรายได้ พัฒนาการเรียนสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนเหล่านั้นจะได้รับประโยชน์ในโครงการนี้ เพื่อสุขภาพและพลานามัย ที่สมบูรณ์พร้อม และมีความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษา บริษัทมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย จะพยายามต่อไป ที่จะสนับสนุนให้เด็กๆ เหล่านี้ ได้พบคุณค่าและศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

ที่มา:ประชาสัมพันธ์ สพฐ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายจักกพันธุ์ ชื่นบาน
244 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์