สพฐ.เตรียมความพร้อมนักเรียนทุน
  ข่าวทั้งหมด
17 ตุลาคม 2561

      

สพฐ.เตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่น 9

 

       นายอัมพร พินะสา  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตรวจเยี่ยมชี้แจงสร้างความเข้าใจระเบียบ ม.ท.ศ. ว่าด้วยการดูแลนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. พ.ศ.2561และสร้างความเข้าใจในบทบาทของสถานศึกษา  ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนฯ ในการประชุมและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่น 9 เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561  ซึ่งการจัดกิจกรรมฝึกและพัฒนาศักยภาพภายใต้ระเบียบ ม.ท.ศ. จะจัดให้มีอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าโดยในปี 2561 มีนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 9 เข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 2  ณ โรงเรียนมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระหว่างวันที่ 15-21 ตุลาคม 2561 รวมจำนวน 169 คน นักเรียนชาย 38 คน นักเรียนหญิง 131 คน โดยจำแนกตามหลักสูตรการเรียน  สายสามัญจำนวน 150 คนและสายอาชีพ จำนวน 19 คน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความมีจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจมีจิตสาธารณในการช่วยเหลือสังคม  ตระหนักรู้เห็นคุณค่าความสำคัญชองการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  สร้างความรักความสามัคคีมีการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ผ่านการปฎิบัติงานจริง  และทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างปิดภาคเรียน มีการพัฒนากลไกเครือข่ายนักเรียนทุนฯและจัดทำแผนปฎิบัติการเครือข่ายพี่สอนน้อง – เพื่อนช่วยเพื่อนที่สามารถช่วยเหลือดูแลกันและกันอย่างเกื้อกูล  และช่วยประสานข้อมูลให้กับโครงการทุนฯ  โดยได้น้อมนำยึดมั่นปฎิบัติตามแนวพระราชดำรัส “เรียนดี ความรู้ดี การงานดี ชีวิตสดใส ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ มีความสุข” มาเป็นเป้าหมายในการดำรงตนในฐานะนักเรียนทุนพระราชทาน ที่มีความรักในชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมตอบแทนคุณแผ่นดิน  ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร์  กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม 2561

ที่มา:ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายจักกพันธุ์ ชื่นบาน
195 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.16  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์