ศึกสะท้านลานคนเมือง: เทียบคุณสมบัติ 14 ว่าที่ผู้ว่าฯกทม.
  ข่าวทั้งหมด
7 ธันวาคม 2551

      

คอลัมน์: ศึกสะท้านลานคนเมือง: เทียบคุณสมบัติ 14 ว่าที่ผู้ว่าฯกทม.
Source - เว็บไซต์มติชน (Th)

          นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล หมายเลข 1
          สังกัด ทีมกรุงเทพฯพัฒนา
          เกิดวันที่ 20 พฤษภาคม 2502 อายุ 49 ปี
          บุตรนายซุ้งง้วน แซ่โค้ว และนางจุ้ยเง็ก แซ่ตั้ง
          การศึกษา มัธยมปลาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเขตราษฎร์บูรณะ
          อาชีพ นักธุรกิจส่วนตัว
          ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร หมายเลข 2
          สังกัด พรรคประชาธิปัตย์
          เกิดวันที่ 22 กันยายน 2495 อายุ 56 ปี
          บุตร ม.ร.ว.สุขุมาภินันท์ และหม่อมดุษฎี บริพัตร
          การศึกษา ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ปรัชญาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร ปริญญาโทรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ สหรัฐอเมริกา
          อาชีพ นักการเมือง และอดีต ส.ส.สัดส่วน กทม.
          นางลีนา จังจรรจา หมายเลข 3
          สังกัด อิสระ
          เกิดวันที่ 14 กันยายน 2502 อายุ 49 ปี
          บุตรนายกี่หงอ แซ่จัง และนางล่วงมุ้ย แซ่ตั้ง
          การศึกษา ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
          อาชีพ นักกฎหมาย
          นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ หมายเลข 4
          สังกัด อิสระ
          เกิดวันที่ 18 กรกฎาคม 2488 อายุ 63 ปี
          บุตร พล.ต.พงศ์ และนางเฉลิมจิตร เภกะนันทน์
          การศึกษา ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทสาขา School Administion สถาบัน Boston State Couege USA
          อาชีพ แม่บ้าน
          นายกงจักร ใจดี หมายเลข 5
          สังกัด อิสระ
          เกิดวันที่ 16 พฤษภาคม 2515 อายุ 36 ปี
          บุตรนายเสงี่ยม และนางอรทัย ใจดี
          การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท M.SC. (Forestry) Michigan Tecnological University
          อาชีพ อดีตพนักงานของรัฐ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน)
          ร.อ.เมตตา เต็มชำนาญ หมายเลข 6
          สังกัด กลุ่มเมตตาธรรม
          เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2491 อายุ 60 ปี
          บุตรนายสมพงษ์ และนางสาคร เต็มชำนาญ
          การศึกษา ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
          อาชีพ อดีตข้าราชการ
          นายอิสระ อมรเวช หมายเลข 7
          สังกัด อิสระ
          เกิดวันที่ 20 กรกฎาคม 2510 อายุ 41 ปี
          บุตรนายอัมเรศ อมรเวช และนางเกสร รัตนประสิทธิ์
          การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (Framingham State College)
          อาชีพ อดีตข้าราชการ
          ม.ล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล หมายเลข 8
          สังกัด อิสระ
          เกิดวันที่ 10 กันยายน 2519 อายุ 32 ปี
          บุตร ม.ร.ว.ปรีดียาธร เทวกุล และนางปอลิน อินทสุกิจ
          การศึกษา ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสัน (University of Wisconsin-Madision USA) ปริญญาโท ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮอปกินส์ (Johns Hopkins University USA)
          อาชีพ รับจ้างพิธีกร
          นายวิทยา จังกอบพัฒนา หมายเลข 9
          สังกัด อิสระ
          เกิดวันที่ 25 ตุลาคม 2490 อายุ 61 ปี
          บุตรนายเลี่ยงกี่ แซ่จัง และนางเง็กเอ็ง แซ่ลิ้ม
          การศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
          อาชีพ พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย
          นายยุรนันท์ ภมรมนตรี หมายเลข 10
          สังกัด พรรคเพื่อไทย
          เกิดวันที่ 2 มกราคม 2506 อายุ 45 ปี
          บุตร พล.ท.ประยูร และนางเรณู ภมรมนตรี
          การศึกษา ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          อาชีพ นักการเมือง และอดีต ส.ส.กทม.
          นายธรรณม์ชัย รุ่งจิรโรจน์ หมายเลข 11
          สังกัด อิสระ
          เกิดวันที่ 12 พฤษภาคม 2501 อายุ 50 ปี
          บุตรนายชิวลิ้ม แซ่จิว และนางเฮียง แซ่จึง
          การศึกษา ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          อาชีพ นักธุรกิจ
          นายแก้วสรร อติโพธิ หมายเลข 12
          สังกัด กลุ่มกรุงเทพฯใหม่
          เกิดวันที่ 24 สิงหาคม 2494 อายุ 57 ปี
          บุตรนายศิริ และนางสุชาดา อติโพธิ
          การศึกษา ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมเนติบัณฑิต
          อาชีพ อดีต ส.ว.กทม.
          นายอุดม วิบูลเทพาชาติ หมายเลข 13
          สังกัด อิสระ
          เกิดวันที่ 3 สิงหาคม 2498 อายุ 57 ปี
          บุตรนายเรียม และนางนวลน้อย วิบูลเทพาชาติ
          การศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          อาชีพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยู.พี.เอ็น. อินดัสเทรียลเท็ด จำกัด
          นายเอธัส มนต์เสรีนุสรณ์ หมายเลข 14
          สังกัด พรรคสุวรรณภูมิ
          เกิดวันที่ 6 กันยายน 2506 อายุ 46 ปี
          บุตรนายสุรินทร์ และนางอุษา มนต์เสรีนุสรณ์
          การศึกษา ปริญญาตรี ด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท การจัดการระหว่างประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกา
          อาชีพ นักธุรกิจส่วนตัว

--จบ--

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: หนังสือพิมพ์มติชน
183 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.70  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์