งานเฉลิมพระเกียรติ ร.10
  ข่าวทั้งหมด
26 กรกฎาคม 2561

      

กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการแสดงความรัก ความสามัคคีของทุกภาคส่วน ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 7.00-22.00 น. ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

เวลา 07.00 น. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมช่วงเช้า ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 67 รูป จากนั้นร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และเปิดงานเฉลิมพระเกียรติ พิธีสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 5,300 คน ตลอดจนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและบูธกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้และบริการประชาชน อาทิ

   - นิทรรศการจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   - กิจกรรมลงนามถวายพระพรออนไลน์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.)
   - การจัดแสดงเกี่ยวกับการเกษตรแบบชีวภาพ สาธิตการทำปุ๋ยใส้เดือน และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
   - นิทรรศการ หัวข้อ “การน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ่ายทอดสู่มหาวิทยาลัย” โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
   - นิทรรศการ “Teacher’s tree ครูแบบนี้ที่ฉันอยากเห็น” สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
   - “คลินิกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” บริการให้คำปรึกษา แนะนำช่องทางให้บริการเกี่ยวกับวิชาชีพครู โดยคุรุสภา
   - หน่วยปฐมพยาบาล “สถานพยาบาล สกสค.” โดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
   - บริการตัดผมฟรี นวดเท้า นวดตอกเส้นพื้นฐาน โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
   - หน่วยบริการ Fix It Center ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ บริการเสริมสวย และอาหาร โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
   - หน่วยบริการฝึกสอนวิชาชีพ เช่น เพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นไหล การนวดแผนไทย การแปรรูปผลผลิตทางทะเลและแปรรูปผลไม้ เป็นต้น โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

เวลา 15.30 น.  กิจกรรมการแสดงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เช่น การแสดงลูกเสือจราจร การแสดงวงซิมโฟนี ออร์เคสตร้า การร้องเพลงพระราชนิพนธ์โดยวง Bobby Band การแสดงโขน การแสดงจินตลีลา เป็นต้น

เวลา 19.00 น. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อเสร็จสิ้นพิธีดังกล่าวแล้ว จะมีกิจกรรมการแสดงจากหน่วยงานต่าง ๆ ณ เวทีกลางด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการจนถึงเวลา 22.00 น.

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการและกิจกรรมให้บริการประชาชนของส่วนราชการต่าง ๆ ในบริเวณงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 8.30-22.00 น.


Written by ปารัชญ์ ไชยเวช
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ กลุ่มสารนิเทศ สอ
275 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.58  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์