เยือนโมร็อกโก
  ข่าวทั้งหมด
13 กรกฎาคม 2561

       พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา, ผศ.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้แทนศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) น.ส.นงศิลินี โมสิกะ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปเยือนราชอาณาจักรโมร็อกโก ระหว่างวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2561 เพื่อความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัย โดยมีนายศุภร พลมณี เอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต ร่วมพิธีลงนามและภารกิจการเยือนในครั้งนี้

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวถึงภารกิจที่สำคัญในการเยือนโมร็อกโกครั้งนี้ว่า ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัย ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทย กับกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติ การฝึกอบรมวิชาชีพ การอุดมศึกษา และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของประเทศโมร็อกโก เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี โดย MOU ฉบับนี้เกิดขึ้นจากผลของการเยือนโมร็อกโกของ รมช.ศธ. เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 และได้มีการตกลงความร่วมมือระหว่างกันจนกระทั่งขยายความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

รมช.ศธ.ของไทย ได้กล่าวขอบคุณ รมช.ศึกษาธิการแห่งชาติฯ โมร็อกโก (นายโมฮัมเหม็ด เฆอราส) ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และขอบคุณรัฐบาลโมร็อกโกที่สนับสนุนทุนแก่นักศึกษาไทยมาอย่างต่อเนื่อง ปีละ 15 ทุน ตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา ทุนดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาไทย โดยเฉพาะนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยที่ได้ไปศึกษาในประเทศมุสลิมสายกลางที่มีความเจริญก้าวหน้าในวิทยาการด้านต่าง ๆ

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาได้มีการเจรจาหารือเรื่องทุนด้านการท่องเที่ยวและด้านการเกษตร เพื่อให้บุคลากรของโมร็อกโกมาศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศไทยด้วย ซึ่งขณะนี้ ศธ.ของไทยได้ดำเนินการเรื่องนี้แล้วอย่างเข้มแข็งและรวดเร็ว ทำให้สามารถจัดสรรให้แก่โมร็อกโกเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทได้จำนวน 5 ทุน  ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 2 ทุน ในหลักสูตรการโรงแรมการท่องเที่ยว, มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ทุน สาขาการเกษตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ทุน สาขาการจัดการระบบการเกษตร และมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี 1 ทุน สาขาปศุสัตว์

สำหรับรายละเอียด MOU ฉบับนี้ มีข้อความสำคัญที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งสองฝ่าย คือ การจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อติดตามและทบทวนการทำงานร่วมกัน โดยการจัดประชุม 2 ปีต่อครั้ง ซึ่งประเทศไทยยินดีเป็นเจ้าภาพในครั้งแรกภายในเดือนสิงหาคม 2561 โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายการุณ สกุลประดิษฐ์) เป็นประธาน ซึ่งคณะรัฐมนตรีของไทยได้อนุมัติให้มีการลงนาม MOU ฉบับนี้ และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ฝากความปรารถนาดีมารัฐบาลโมร็อกโก รวมทั้งขอให้พิจารณาขยายความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวระหว่างกันด้วย

นอกจากนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลโมร็อกโกที่ได้ประสานงานให้คณะผู้แทนไทยไปดูงานที่สถาบันโมฮัมเหม็ดที่ 6 เพื่อดูงานการฝึกอบรมอิหม่าม เนื่องจากตนได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการดูแลความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีผู้นับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ และเห็นว่าการสอนอิสลามในโมร็อกโกมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ จึงจะนำประโยชน์จากการดูงานครั้งนี้นำไปพัฒนาความร่วมมือด้านการเรียนการสอนในลักษณะนี้ ซึ่งจะมีการหารือผ่านคณะทำงานร่วมต่อไป

 

หลังจากนั้น คณะผู้แทนไทยได้ไปศึกษาดูงานที่สถาบันโมฮัมเหม็ดที่ 6 เป็นสถานที่ฝึกอบรมอิหม่ามที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีการเรียนการสอนที่ครบวงจรในหลากหลายสาขาวิชา เพื่อสร้างอิหม่ามที่มีความรักชาติบ้านเกิด ของตัวเอง โดยมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอารบิก มีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมาก ในการนี้ รมช.ศธ.ได้สอบถามถึงความเป็นไปได้ในการส่งนักเรียนไทยเข้าฝึกอบรมในสถาบันแห่งนี้ ซึ่งทางสถาบันไม่ขัดข้อง แต่ต้องมีการทดสอบวัดระดับก่อน และขอให้มีการดำเนินการผ่านทางการทูตต่อไป


Written by นงศิลินี โมสิกะ
Photo Credit นงศิลินี โมสิกะ/สต.สป.
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ กลุ่มสารนิเทศ สอ
176 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.64  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์