กศน.5 จังหวัดใต้ จัดงานชุมนุมลูกเสือ กศน. 5 จชต. ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  ข่าวทั้งหมด
11 กรกฎาคม 2561

      

          วันนี้ (11 ก.ค. 61) ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราว ศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่น ท่าสาป จังหวัดยะลา นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือ กศน. 5 จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2561 โดยกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้น ซึ่งมีนักศึกษา จากสำนักงาน กศน.จังหวัด ทั้ง 5 จังหวัด เข้าร่วมจำนวน 1,110 คน
          การจัดงานดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา กศน. ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับทักษะองค์ความรู้ตามกระบวนการลูกเสือ และปลูกฝังค่านิยมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา กศน. ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการพัฒนาทักษะชีวิต การรู้จักสิทธิและหน้าที่ และการสร้างจิตสาธารณะในรูปแบบกิจการลูกเสือ กศน. ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา กศน. ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้คุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นอย่างรอบด้านให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
          นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดยะลา กล่าวว่า “การลูกเสือ” เป็นกิจกรรมสำคัญยิ่งของการศึกษาของชาติแขนงหนึ่ง ที่ได้รับการยกย่องทั่วโลก การลูกเสือเป็นวิชาการที่ใช้ฝึกอบรมเด็ก เยาวชน และประชาชนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม มีความเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ระบอบประชาธิปไตย มีความกตัญญูกตเวที รู้จักนำมาพัฒนาตนเพื่อสาธารณประโยชน์ รู้จักเสียสละช่วยเหลือผู้อื่น มีความรับผิดชอบและมีอุดมคติ มีบุคลิก ลักษณะที่ดี มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี เพราะระบบลูกเสือจะทำให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับความรู้ สนุกสนานกับการร่วมกิจกรรม เป็นการเสริมสร้างสติปัญญาและพละกำลังไปพร้อม ๆ กัน ได้รับการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ คุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นอย่างรอบด้านให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ทักษะชีวิต 10 ประการ ดังนี้ ทักษะการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างสัมพันธ์ภาพกับผู้อื่น การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การจัดการกับอารมณ์ และการจัดการกับความเครียด รวมทั้งเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพของประเทศชาติ สืบต่อไป
          ทั้งนี้ การชุมชุมลูกเสือ กศน. 5 จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2561 ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561รวมระยะเวลา 3 วัน       2 คืน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่น ท่าสาป จังหวัดยะลา กระบวนการจัดชุมนุม ประกอบด้วย การใช้ชีวิตชาวค่าย การฝึกซ้อมสวนสนาม การฝึกภาคสนาม ฐานเรียนรู้ 5 ฐาน ประกอบด้วย ฐานผจญภัย ฐานทางน้ำ ฐานตามรอยยุคลบาท ฐานบุกเบิก ฐานลูกเสือจิตอาสาและพิษภัยจากยาเสพติด รวมทั้งจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติกิจกรรมรอบกองไฟและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ การจัดงานชุมนุมลูกเสือ กศน. 5 จังหวัดชายแดนใต้ ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดี จากกองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ 1 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน หน่วยงานและภาคีเครือข่าย กศน. จาก 5 จังหวัด เป็นอย่างดี

          ที่มา: www.thainews.prd.go.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุพจน์ มามีสุข
172 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.65  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์