ชงร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติเข้าครม.ภายในก.ค.นี้
  ข่าวทั้งหมด
11 กรกฎาคม 2561

      

          เมื่อวันที่ 10 ก.ค.2561 นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม กอปศ. ว่า ที่ประชุมมีมติ เสนอร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ไปยังคณะรัฐมนตรี(ค.ร.ม.) โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสาร คาดว่าจะนำเสนอภายใน 2 สัปดาห์นี้ และหากมี พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ จะเกิดการปฏิรูปการศึกษาอย่างที่ทุกคนในสังคมคาดหวังแน่นอน
          นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาแนวทางการจัดทำร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ กล่าวว่า หลังจากจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ เป็นครั้งสุดท้าย กอปศ. ได้รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ต่างๆ มารวบรวมปรับรายละเอียดให้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้น และจากการประชุมวันนี้ ที่ประชุมมีมติ ให้ยังคงสาระสำคัญตามที่ได้ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ไว้
          นพ.จิรุตม์ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้สรุป สาระของพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติที่สำคัญไว้ 5 ประเด็น ดังนี้ 1.การวางระบบการศึกษาที่รองรับความหลากหลาย 2.การยกระดับคุณภาพการศึกษา 3. การให้ความเป็นอิสระของสถานศึกษา ที่ให้สถานศึกษามีอิสระในการดำเนินการ 4 ด้านหลัก ได้แก่ วิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณและการบริหารงานทั่วไป 4.การบริหารจัดการคุณภาพในการจัดการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพไม่ใช่การตรวจสอบ และนำผลการประเมินมาใช้พัฒนาขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบและ 5. ให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยกอปศ. กำหนดให้มีคณะกรรมการกำหนดนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ ให้รอบด้าน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
          ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เสขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า ส่วนในบทเฉพาะกาล ในพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับนี้ กำหนดให้มี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ โดยให้ สกศ. ปรับตัวมาทำหน้าที่นี้ ขึ้นอยู่กับ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้มีเลขาธิการเป็นหัวหน้าสำนักงานมีฐานะเทียบเท่ากับปลัดกระทรวง ซึ่งร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ มีทั้งสิ้น 104 มาตรา แบ่งเป็นเนื้อหา 92 มาตราและบทเฉพาะกาล 12 มาตรา และการนำเสนอ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาห่าติ จะเสนอไป 2 ทาง ด้วยกันคือ 1.เสนอไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเข้าพิจารณาในการประชุม ครม. และ2. ส่งไปยังคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อพิจารณาอีกทางหนึ่ง

          ที่มา: www.siamrath.co.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุพจน์ มามีสุข
171 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.53  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์