พ.ร.บ.การศึกษาชาติเสร็จสมบูรณ์ ’หมอจรัส’มั่นใจเกินร้อยปฏิรูปได้ตามสังคมคาดหวัง/วางกลไกให้ไม่พลาดเป้า
  ข่าวทั้งหมด
11 กรกฎาคม 2561

      

          ศึกษาธิการ * บอร์ดอิสระฯ เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ เตรียมเสนอ ครม.ภายในเดือน ก.ค.นี้  "หมอจรัส" มั่นใจเกินร้อยปฏิรูปการศึกษาได้ตามที่สังคมคาดหวัง ด้าน "หมอจิรุตม์" เผยวางกลไกให้สามารถขับเคลื่อนได้ตามเป้าตามที่ พ.ร.บ.กำหนด ด้าน "ชัยพฤกษ์" ชี้ทั้งฉบับมี 104 มาตรา เตรียมเสนอ 2 ทาง ทั้ง ครม.และ คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ
          นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... พร้อมทั้งจัดเตรียมรายละเอียดเอกสารประกอบ เพื่อที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาภาย ในเดือนกรกฎาคมนี้ โดยคณะกรรมการอิสระฯ ได้ศึกษา พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 นำปรับปรุงตามการเปลี่ยน แปลงของโลกและการเปลี่ยน แปลงภายในประเทศ มุ่งให้การศึกษาเป็นเรื่องในระดับสากล การสร้างความมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เรานำสิ่งต่างๆ ที่ไม่สามารถจะดำเนินการได้ใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เช่น การกระจายอำนาจไปสู่สถานศึกษา เป็นต้น ซึ่งร่าง พ.ร.บ.ใหม่นี้จะมีการกำหนดความช่วยเหลือต่างๆ ที่จะลงไปสู่สถานศึกษา ซึ่งตนมั่นใจเกิน 100 ว่าร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้จะสามารถปฏิรูปการศึกษาได้ตามที่สังคมคาดหวัง
          ด้าน นพ.จิรุตม์ ศรีรัตน บัลล์ ประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาแนวทางการจัดทำ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ กล่าวว่า จากการประชุมเชิงปฏิบัติการนำข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น โดยในร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ จะมีสาระสำคัญที่จะช่วยในเรื่องการปฏิรูปการศึกษา 5 ประเด็น คือ 1.การวาง ระบบการศึกษาที่รองรับความหลากหลาย ความแตกต่างและเริ่มพัฒนาระบบการศึกษาตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนถึงการศึกษาเพื่อการดำรงชีวิต 2.การยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งในส่วนของครูที่จะมีการจัดตั้งกองทุนการผลิตและพัฒนาครู ซึ่งจะเข้ามาช่วยระบบการผลิตครู คัดกรองผู้ที่มีความเหมาะสม เข้าสู่กระบวนการพัฒนาและคัดเลือกสถาบันผลิตครูที่มีความเหมาะสมด้วย เพื่อที่จะได้ผู้ที่มีความเหมาะเข้ามาศึกษา รวมถึงจะมีการวางระบบสนับสนุนและพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องด้วย ทั้งนี้สำหรับหลักสูตรและการจัดการศึกษา จะให้ความสำคัญกับการเน้นสมรรถนะที่จะสร้างคนดีและเก่งให้กับสังคม และเปิดโอกาสให้สถานศึกษามีความ ยืดหยุ่นมากขึ้นในการจัดหลัก สูตรสถานศึกษา เพื่อให้การศึกษาที่มีคุณภาพ มีการดึงระบบสารสน เทศเข้ามาใช้เพื่อการศึกษา
          นพ.จิรุตม์กล่าวต่อว่า 3.การให้ความเป็นอิสระกับสถาน ศึกษา โดยกฎหมายจะกำหนดให้มีกระบวนการและกลไกต่างๆ เข้ามาช่วยให้สถานศึกษามีอิสระในการดำเนินการ 4 ด้านหลัก ได้แก่ วิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณและการบริหารงานทั่วไป และในร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ยังให้ความสำคัญกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและระบบสนับสนุนสถานศึกษา ที่จะทำให้เกิดความยืดหยุ่นและสามารถบริหารจัดการงานตามบริบทพื้นที่ได้ เพื่อที่จะเป็นการสร้างความมั่นใจว่า ครูจะมีเวลาอย่างเต็มที่ในการดูแลนักเรียน และการที่จะทำให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพตามความสามารถ และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะต้องมีการกระจายอำนาจลงไปอย่างมีแผนและขั้นตอน 4.การบริหารจัดการระบบคุณภาพในองค์รวม ที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพไม่ใช่การตรวจสอบ นำผลการประเมินมาใช้พัฒนาขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพทั้งระบบ ซึ่งในร่าง พ.ร.บ.ฉบับดัง กล่าวจะมีเครื่องมือที่จะทำหน้า ที่ตรงนี้ เช่น การประกันคุณภาพที่มุ่งเน้นการพัฒนา เป็นต้น และ 5.การให้มีแผนการศึกษาแห่ง ชาติดำเนินการและประเมินผล ซึ่งประเด็นนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฯ ด้วย ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ จะเป็นผู้ที่ดำเนินการยกร่างแผนฯ นี้ และจะต้องเป็นแผนที่มีความรอบด้าน รวมถึงสนับสนุนการพัฒนา และยกระดับระบบการศึกษาของประเทศด้วย
          "อย่างไรก็ตาม ในร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ยังมีการวางกลไกสำคัญเพื่อที่จะทำให้เกิดความมั่น ใจว่าเมื่อได้มีการยกร่างแผนการ ศึกษาแห่งชาติแล้ว การดำเนินการจะสอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ ทั้งด้านการบูรณาการงบประมาณการศึกษา ด้านการให้ความเห็นต่อการจัดสรรงบฯ และอื่นๆ  ด้านการจัดการอัตรากำลังคน รวมถึงกลไกในการติดตามประเมินผล กลไกด้านวิชาการ การมีส่วนร่วมของ ประชาชน สำหรับในส่วนของ บทเฉพาะกาลในระยะสั้น คง จะเป็นเรื่องการกำหนดให้มีสำนัก งานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ที่จะให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามาทำ หน้าที่นี้ ภายใต้สังกัด ศธ. และ ยังมีรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินการเพื่อให้สามารถดำเนินการต่อเนื่องต่อไปได้" นพ. จิรุตม์กล่าว
          ด้าน นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (เลขาฯ สกศ.) กล่าวว่า ในร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... จะมีทั้งหมด 104 มาตรา แบ่งเป็นเนื้อหา 92 มาตรา และบทเฉพาะกาล 12 มาตรา ทั้งนี้สำหรับการเสนอจะดำเนินการ 2 ทาง คือ เสนอให้สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐ มนตรี เพื่อเข้าพิจารณาในที่ประ ชุม ครม. และเสนอให้คณะกรรม การยุทธศาสตร์ชาติ.--จบ--

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุพจน์ มามีสุข
171 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.63  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์