สอศ.ระดมสมองปั้นหลักสูตรเสริมอุตสาหกรรม
  ข่าวทั้งหมด
11 กรกฎาคม 2561

      

สอศ.ระดมสมองปั้นหลักสูตรเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แปรรูปอาหาร การแพทย์ครบวงจร สู่ความทันสมัย

          พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและกำลังอาชีวศึกษาสู่อุตสาหกรรมหลัก ใน EEC และ Supply Chain ที่เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ว่า ในที่ประชุมมีการนำเสนอ เรื่องการปรับหลักสูตรให้มีความเข้มข้น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมอบรมขอให้พิจารณาทบทวน ปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันให้มากขึ้น สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการในรูปแบบทวิภาคีอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง เน้นภาษาที่ 3 ภาษาที่ 4 อย่าง จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน รัสเซีย ตลอดถึงภาษาเพื่อนบ้าน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร หรือการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้ทันต่อจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ขณะนี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 7 % อุตสาหกรรมอาหาร มีจำนวนเพิ่มขึ้น 5- 10 % หลักสูตรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ ต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ ผู้สอนต้องรู้เท่าทันและได้รับการพัฒนาต่อเนื่อง อาชีวศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ EEC และการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 สอศ.ต้องวิเคราะห์ว่าอะไรที่ทำไปแล้ว อะไรที่จะต้องสนับสนุนต่อ เพื่อให้วิทยาลัยในสังกัดสอศ.ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ นับจากวันนี้ อีก 1 เดือน จะติดตามงานว่าแต่ละสถานศึกษาได้ทำงานตามแผนที่ได้คิดกันในวันนี้ เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างไร อะไรที่ทำได้ก่อนต้องรีบทำ และในวันที่ 9-10 ส.ค.61 จะจัดประชุมอีกครั้ง เพื่อรับฟังรายงาน และจะได้ทราบว่าได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง ส่วนสถานศึกษาอาชีวะเอกชนใดที่อยากเข้าร่วมโครงการก็สามารถเข้าร่วมได้ สำหรับกิจกรรมโครงการใดที่ต้องใช้งบประมาณสนับสนุน ขอให้ดำเนินการจัดทำเพื่อให้ทันปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้มุ่งเน้น กิจกรรม โครงการที่ปฏิบัติจริง เน้นเอาไปใช้งานได้ เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 และการก้าวเข้าสู่การเป็น EEC อย่างแท้จริง

          ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีนโยบายมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน อย่างเช่นด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร โดยจัดประชุมระดมสมอง ผู้บริหารและครูผู้สอนในสังกัดสอศ. ที่จัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยว ด้านการแปรรูปอาหาร และการดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศ จำนวน 200 คน ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการรับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมท่องเที่ยวภาคตะวันออก กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อำพลฟูดส์ จำกัด อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารจากมหาวิทยาลัยบูรพา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มาให้ความรู้และแนะนำแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและปรับกระบวนการเรียนการสอนในสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่สอศ.มีอยู่แล้ว ซึ่งการประชุมได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 และได้ผลสรุปการประชุม โดยแบ่งเป็นภาค ได้แก่ ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยแต่ละภาคมีกลุ่มย่อยเรื่องการท่องเที่ยวรายได้ สูงต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ อาหารแปรรูป อาหารและโภชนาการ Lab อาหารและ Packaging อาหารแปรรูป การตลาด การเพิ่มรายได้ (ฝึกให้เป็นนักผลิตที่เก่งและเป็นนักขายที่มีทักษะ) การดูแลผู้สูงอายุ การสร้างงานให้โดดเด่นเหมือนช่างเทคนิค แต่ละหัวข้อจะมีประเด็นแนวทางการพัฒนา คือ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาครู การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในและนอกประเทศ ความพร้อมของสถานการศึกษา ซึ่งตัวแทนกลุ่มย่อยได้นำเสนอสรุปผลการประชุมของแต่ละกลุ่ม

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุพจน์ มามีสุข
177 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.55  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์