คกก.ปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน
  ข่าวทั้งหมด
3 กรกฎาคม 2561

       นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารองค์กรหลัก ให้การต้อนรับและหารือกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยนายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานกรรมการ ในการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิรูปประเทศที่มีความเร่งด่วน (Quick Win) เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้มีการหารือแนวทางดำเนินการปฏิรูปประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนการปฏิรูปประเทศที่มีความเร่งด่วน (Quick Win) โดยมีเรื่องสำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) คือ การสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ และรู้เท่าทันสื่อ มีเป้าหมายสำคัญคือสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือการมีส่วนร่วมของรัฐ สื่อมวลชน เอกชน และประชาชน ในการร่วมรณรงค์การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ

โดยขอให้ ศธ. วางแผนจัดกิจกรรมตามแผนที่มีความเร่งด่วน เช่น การบรรจุสาระเกี่ยวกับ “การรู้เท่าทันสื่อ” ให้อยู่ในหลักสูตรการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และให้เป็นวิชาพื้นฐานในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.), กรมประชาสัมพันธ์, กระทรวงวัฒนธรรม และกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ในสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล ด้วยวิธีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย โดยมีการวางแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารที่ชัดเจน

นายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานกรรมการ กล่าวว่า หลังจากนี้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศชุดนี้ ซึ่งเป็น 1 ใน 11 ชุดของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ จะได้ร่วมทำงานกับ ศธ. เพื่อยกระดับ 3 เรื่องที่สำคัญคือ 1) ยกระดับกิจกรรม/โครงการที่ ศธ.ดำเนินการอยู่แล้วให้รับรู้ในวงกว้างมากขึ้น 2) ยกระดับหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ 3) ยกระดับสิ่งที่ ศธ.ดำเนินการไปแล้วให้สามารถขับเคลื่อน Quick Win ใน 2-8 เดือนข้างหน้าให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยจะมีการเชิญหน่วยงานใน ศธ.มาหารือในรายละเอียดร่วมกันต่อไป

สำหรับการประชุมหารือครั้งนี้ มีข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมหลากหลาย อาทิ ปัจจุบันประชาชนสามารถเป็นได้ทั้งผู้บริโภค (Consumer) และผู้ผลิต (Producer) สื่อ จึงต้องการให้ ศธ. พิจารณาว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อ 3 ด้าน คือ 1) ประชาสัมพันธ์รณรงค์ทางสังคมให้แก่ประชาชน 2) จัดอบรมนักประชาสัมพันธ์ ครูอาจารย์ บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ในการบริโภคสื่อ อารมณ์สื่อ สื่อที่มีความสุนทรีย์ การเสพสื่อออนไลน์และออฟไลน์ 3) จัดหลักสูตรให้ครูอาจารย์ทุกวิชาเกิดความตระหนักรู้ และผู้เรียนตระหนักเรียนเกี่ยวกับสื่อ

นอกจากนี้ การประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานภาครัฐก็ยังคงมีปัญหา เพราะนักประชาสัมพันธ์กว่าร้อยละ 80 ไม่ได้จบมาทางด้านประชาสัมพันธ์โดยตรง จึงเห็นด้วยกับข้อเสนอของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ที่ต้องการให้มีการจัดอบรมพัฒนานักประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในเดือนสิงหาคมนี้ ศธ.จะจัดอบรมนักประชาสัมพันธ์หรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ทั่วประเทศ โดยจะบรรจุเนื้อหาการรู้เท่าทันสื่อไว้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรอบรม และวางแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารที่ชัดเจนเป็นกรอบการทำงาน ตามเป้าหมายของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศต่อไป


Written by ปารัชญ์ ไชยเวช, บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo Credit ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า, กิตติกร แซ่หมู่
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ กลุ่มสารนิเทศ สอ
172 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.72  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์