วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
  ข่าวทั้งหมด
2 กรกฎาคม 2561

      

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ โดยรองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่สภาลูกเสือไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อธิบดีกรมพลศึกษา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และลูกเสือเนตรนารี เฝ้ารับเสด็จและร่วมพิธีในครั้งนี้

เวลา 16.00 น. เสด็จถึงสนามศุภชลาศัย ลูกเสือหน่วยดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่สภาลูกเสือไทย กราบทูลรายงานกิจการลูกเสือในรอบปี

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กราบทูลเบิกผู้เข้าเฝ้าฯ ในการรับประทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 2560-2561

นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กราบทูลกล่าวนำทบทวนคำปฏิญาณ

โอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานพระโอวาท ความว่า

"กิจการลูกเสือ มีหลักการและวิธีการที่ดี ในการฝึกหัดพัฒนาเยาวชนให้มีคุณความดีประการต่าง ๆ เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีระเบียบเรียบร้อย ความเข้มแข็งอดทน ความรู้จักเสียสละช่วยเหลือผู้อื่น ดังนั้น การที่เหล่าลูกเสือทั้งปวงมาชุมนุมในพิธีนี้จึงเป็นโอกาสอันดี ที่นอกจากจะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีต่อพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติแล้ว ยังจะได้ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม อันก่อให้เกิดความสำนึก ตระหนักในบทบาทหน้าที่ และการประพฤติปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามหลักการและวิธีการของกิจการลูกเสืออีกด้วย

ขอให้ทุกคนได้ยึดมั่นในอุดมการณ์ ระเบียบแบบแผน และข้อบังคับของกิจการลูกเสือ พร้อมทั้งพยายามฝึกหัดปฏิบัติตามด้วยความตั้งใจมุ่งมั่น ความขยันหมั่นเพียร และความเอาใจใส่ ให้ถึงพร้อมด้วยคุณความดีทุกด้านอย่างครบถ้วน แต่ละคนจะได้เติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและเป็นพลเมืองดีที่เป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ประโยชน์สุข ความเจริญมั่นคงให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป"

Written by กนกนภา ลาผ่าน, กรธัช มีวงศ์, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit กิตติกร แซ่หมู่, ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า, อธิชนม์ สลางสิงห์
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ กลุ่มสารนิเทศ สอ
174 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.66  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์