การประเมินวิทยฐานะ เชี่ยวชาญพิเศษ (29/11/51)
  ข่าวทั้งหมด
29 พฤศจิกายน 2551

      
              นายเสน่ห์ ขาวโต รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะรองโฆษกกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุม ก.ค.ศ. เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551เห็นชอบให้นางศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูจากโรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ และนางสวพรพิมล ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ ครูจากโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” ผ่านการประเมินวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ซึ่งส่งผลให้ข้าราชการครูดังกล่าวได้รับเงินเดือนในอันดับ ค.ศ.5 รับเงินเดือนสูงสุดถึงขั้น 64,340 บาท รวมทั้งได้รับเงินวิทยฐานะอัตรา 13,000 บาท/เดือน และค่าตอบแทนรายเดือน อีกเดือนละ 13,000 บาท

               โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษนั้น จะต้องดำรงตำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะเชียวชาญมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยรับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอันดับ ค.ศ.5 มีผลงานย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันและต้องผ่านการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านคุณภาพการปฏิบัติงานประจำสายงาน ร้อยละ 80 พร้อมทั้งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลงานทางด้านวิชาการไม่น้อยกว่า 2 รายการ ซึ่งเป็นงานวิจัยและพัฒนาอย่างน้อย 1 รายการ

              “ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้หาแนวทางในการช่วยเหลือ และให้ความรู้กับครูที่ไม่ผ่านการประเมิน ซึ่งไม่ถือเป็นการเยียวยาแต่จะเป็นการเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำผลงานวิชาการและการเขียนรายงานผลงานทางวิชาการ แต่ผลงานต้องดูผลที่เกิดขึ้นกับเด็กโดยจะเปิดโอกาสให้กับครูที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โรงเรียนขนาดเล็ก” รองโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว


--------------------------------------
อิชยา/ข่าว

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.76  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์