อาชีวะจับน.ศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  ข่าวทั้งหมด
20 มิถุนายน 2561

      

อาชีวะจับน.ศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับประเทศจีน

 

 

 

 

       สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ Chongqing Technology and Business Institute (CQTBI)จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาอาชีวศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจำนวน 83 คน ณ  Chongqing Technology and Business Institute (CQTBI) เมืองฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

       ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สอศ. เป็นหน่วยงานจัดการและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ ซึ่งในปัจจุบันปัญหาคุณภาพกำลังคนเป็นปัญหาหนึ่งที่มีผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สอศ. จึงพัฒนารูปแบบและปรับเปลี่ยนวิธีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้นักศึกษาอาชีวศึกษาได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงกับหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนหรือประเทศที่มีศักยภาพสูงทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาคนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งผู้ที่มีความพร้อมทั้งด้านทักษะภาษาและวิชาชีพจะเป็นผู้ที่ถูกเลือกและได้เปรียบมากกว่าในการทำงาน การพัฒนานักศึกษาอาชีวศึกษาให้ออกไปเป็นกำลังคนที่มีคุณภาพจำเป็นต้องมียุทธวิธีในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและเหมาะสม ซึ่งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพถือเป็นหนึ่งในการพัฒนานักศึกษาอาชีวศึกษาสู่เป้าหมายโดยเน้นการเรียนรู้และแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงและเสริมทักษะด้านภาษาและทักษะวิชาชีพที่เป็นยุทธศาสตร์หลักของประเทศ

       ดังนั้น สอศ. จึงร่วมกับ Chongqing Technology and Business Institute (CQTBI) จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษาซึ่งมีนักศึกษาอาชีวศึกษาจบการฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นแรก จำนวน 83 คน ในระดับปวส. ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน จำนวน 20 คน สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 20 คน สาขาช่างก่อสร้าง/โยธา จำนวน 19 คนและสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก จำนวน 24 คน จาก 8 สถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 37 คนวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 19 คนวิทยาลัยเทคนิคพังงา 9 คน วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 4 คน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 4 คน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 3 คน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 3 คน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 4 คน ซึ่งนักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 2 (Hanyu Shuiping Kaoshi)  และเข้ารับการอบรมในโครงการ Chinese Camp 2018 ร่วมกับห้องเรียนขงจื่อ โดยมีครู จำนวน 4 คน และนักศึกษาจาก Chongqing Technology and Business Institute (CQTBI) จำนวน 20 คน เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษาจีนและวิชาชีพให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาก่อนเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2561 โดยเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 16 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ Chongqing Technology and Business Institute (CQTBI) สนับสนุนค่าที่พัก ค่าหนังสือ ค่าครองชีพ เดือนละ 1,000 หยวน (หยวนละ 5 บาท)และ สอศ. สนับสนุนค่าบัตรโดยสารระหว่างประเทศ (ไป-กลับ)

       การที่นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกงาน ณ Chongqing Technology and Business Institute ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนนักศึกษาได้สัมผัสกับงานและเครื่องมือที่ทันสมัย มีมาตรฐานตลอดจนการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะทำให้นักเรียนนักศึกษาได้มีการพัฒนาตนเองทั้งในด้านความรู้ทักษะเจตคติและกิจนิสัยในการทำงานที่สอดคล้องกับวิวัฒนาการทางด้านอุตสาหกรรมและตลาดแรงงานที่ต้องแข่งขันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิชาชีพให้บรรลุตามความมุ่งหมายของหลักสูตรของสอศ.จำเป็นจะต้องให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ลักษณะของงานและปรับปรุงบุคลิกภาพในการทำงาน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้อย่างแท้จริงและนักเรียนนักศึกษาจะเกิดการพัฒนาความรู้ทักษะ และประสบการณ์ นำไปปฏิบัติงานฝึกฝนและพัฒนาต่อยอดได้ ซึ่งนักศึกษาที่ได้มีโอกาสฝึกงานกับสถานประกอบการในต่างประเทศ จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ระเบียบวินัยในการทำงานเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพในด้านทักษะและประสบการณ์วิชาชีพและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมเข้าสู่ตลาดกำลังคนอย่างมีคุณภาพต่อไป

ที่มา:ประชาสัมพันธ์ สอศ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายจักกพันธุ์ ชื่นบาน
419 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.03  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์