Thailand GreenMech Contest
  ข่าวทั้งหมด
18 มิถุนายน 2561

      

นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานการแข่งขัน “การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม Thailand GreenMech Contest 2018” ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยประทานรางวัลพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ Westgate Hall ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

นายพีระ รัตนวิจิตร กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้เพื่อคัดเลือกตัวแทนจากประเทศไทยไปร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ “2018 GreenMech World and Taiwan Contests” ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ National Chung Hsing University เมืองไทยจง ประเทศไต้หวัน

ขอชื่นชมในความตั้งใจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ที่ได้ให้ความสำคัญต่อสถานการณของโลกปัจจุบันในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ทำให้โอกาสในการเรียนรูของนักเรียนและบุคลากรการศึกษาต้องมีการปรับตัวอย่างสม่ำเสมอให้ทันกับเหตุการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรูและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21

ทั้งนี้ โอกาสทางการศึกษาของเยาวชนรุ่นใหม่ไดเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก มีการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มทักษะและการเรียนรู้สำหรับการเรียนการสอนให้มีความเขาใจง่ายขึ้น ส่งเสริมพัฒนารูปแบบในการจัดการเรียนรูอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นพื้นฐานไปสูการเป็นนักประดิษฐคิดค้นเชิงนวัตกรรมในอนาคต

การแข่งขันออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี Thailand Green Mech Contest 2018 นี้ นอกจากจะทำให้นักเรียนตื่นตัวในด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์แลว ยังเป็นการฝึกหัดให้นักเรียนรูจักประยุกต์วิทยาศาสตร์ในการพัฒนาสร้างอุปกรณหรือระบบที่ช่วยกู้ภัยต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รูจักเรียนรูในการทำงานร่วมกัน รวมทั้งทำให้เกิดจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักที่สำคัญยิ่งของการพัฒนาประเทศ

กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมสนับสนุนการแข่งขันออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม Thailand Green Mech contest 2018


Written by บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo Credit คณะทำงานฯ
Rewriter
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ กลุ่มสารนิเทศ สอ
174 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.58  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์