สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ
  ข่าวทั้งหมด
16 มิถุนายน 2561

      

นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเวทีเสวนา “องค์กรคุณธรรม : สถานศึกษา สถานพยาบาล และธุรกิจคุณธรรม” ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิดหลักการจัดงาน “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม” จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม และองค์กรภาคีเครือข่าย เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เข้าร่วมเสวนาเวทีนี้ คือ นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พูดในประเด็นสถานศึกษาคุณธรรม, นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พูดในประเด็นกระทรวง (ส่งเสริม) คุณธรรม, ศาสตราจารย์พิเศษ นพ.สวรรค์ ขวัญใจพาณิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี พูดถึงประเด็นโรงพยาบาลคุณธรรม และนายพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ กรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่นและส่งเสริมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย พูดถึงประเด็นการส่งเสริมธุรกิจคุณธรรม โดยนายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นผู้ดำเนินรายการ

โดยจัดในรูปแบบการเสวนาคนละ 10 นาที พร้อมทั้งเปิดเวทีให้แลกเปลี่ยนซักถามอีก 20 นาที เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม ตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการขององค์กรได้อย่างไร ผลลัพธ์เชิงสถิติและผลกระทบ รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรคุณธรรมให้เกิดความยั่งยืนของแต่ละหน่วยงาน

นอกจากนี้ การเสวนาครั้งนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม โดยทีมนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) การนำเสนอข้อมูลสถานการณ์คุณธรรม ยุทธศาสตร์ด้านคุณธรรม การดำเนินการขับเคลื่อนคุณธรรมของภาคีเครือข่าย ระบบและกลไกที่เอื้อต่อการดำเนินงานด้านคุณธรรม และนำเสนอร่างข้อตกลงร่วมของภาคีสมัชชาคุณธรรม

สำหรับการจัดงานงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อให้สังคมเห็นภาพรวมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ตัวอย่างรูปธรรม แนวทางการขับเคลื่อนอย่างมีพลัง และเกิดข้อเสนอเชิงนโยบาย ซึ่งข้อสรุปผลจากการแลกเปลี่ยนในเวทีนี้ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จะได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนรับทราบในโอกาสต่อไป

ร่วมกันสร้าง
"พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม"


Written บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo คณะทำงานฯ
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ กลุ่มสารนิเทศ สอ
171 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.66  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์