นวัตกรรมการสอนภาษาไทย
  ข่าวทั้งหมด
9 พฤษภาคม 2561

      

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รุกยกระดับการใช้ภาษาไทยในพื้นที่ชายแดนใต้ให้มีคุณภาพ จัดงานแสดงนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 8-9 พ.ค.2561 ซึ่งเป็นผลงานมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการพูด-ฟัง-อ่าน-เขียนที่ดีขึ้น ใช้ในการแสวงหาความรู้วิชาอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เด็กใช้ภาษาไทยในชั้นเรียนและสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างต่อเนื่อง

วันนี้ (9 พฤษภาคม 2561) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จ.สงขลา, พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิด "งานแสดงนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้" โดยมีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกว่า 1,200 คน

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นสิ่งสร้างสรรค์ความดีงามต่อสังคม ซึ่งเป็นไปตามหลักแนวคิด "ไทยนิยม ยั่งยืน" ของรัฐบาลที่มองว่า การทำงานส่วนใดเป็นสิ่งที่ดีงาม ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของไทยนิยม ยั่งยืนทั้งสิ้น การได้มาเปิดงาน มอบเกียรติบัตร และโล่รางวัลให้ผู้ที่ทำคุณงามความดีในครั้งนี้ จึงเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม และเป็นหนึ่งเรื่องที่สำคัญต่อโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นอย่างมาก


ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา การทำงานของกระทรวงศึกษาธิการมีการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้า และนำไปสู่ความสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืน แม้การทำงานจะพบปัญหาอุปสรรคอยู่บ้าง แต่ตลอด 3 ปีที่ผ่านมาก็มีพัฒนาการที่ดี สิ่งที่เห็นเป็นตัวชี้วัดได้ชัดเจนคือ ทุกฝ่ายได้ทำงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างดี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ทั้ง 6 ด้าน, มีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) อาทิ การพัฒนาคนทุกช่วงวัย การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งมีหลายโครงการ เช่น ห้องเรียนกีฬา ดนตรี ศิลปะ ฯลฯ


ในเรื่องของการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในพื้นที่ จชต.  จากการเยี่ยมชมนิทรรศการความก้าวหน้าในวันนี้ ทำให้เห็นพัฒนาการ นวัตกรรม ครูแกนนำ รวมทั้ง Best Practices จำนวนมาก แม้แต่การจัดตั้ง "ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย จังหวัดชายแดนภาคใต้" ที่เกิดขึ้นอย่างมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน อยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการเป็นอย่างดีจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก็ทำให้เป็นหน่วยงานสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านนี้ ที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดความมั่นคง เข้มแข็ง ยิ่งขึ้นต่อไป

อย่างไรก็ตาม ปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทยในพื้นที่ จชต.ยังคงมีอยู่ ก็ต้องมาวางแผนแก้ไขไปทีละส่วน ๆ ในระยะแรกจึงได้เน้นไปที่การแก้ปัญหาสำหรับเด็ก ป.1 แต่ระยะต่อมาก็ขยายไปที่เด็ก ป.1-3 เน้นให้มีทักษะภาษาไทยครบทั้ง 4 ด้าน คือ การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน รวมทั้งแยกแยะปัญหาต่าง ๆ ให้ชัดเจน ให้สถานศึกษามีการติดตามนักเรียนเป็นรายบุคคล

"อีกสิ่งที่เป็นความภูมิใจ คือ การวางแผนของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย จชต. ที่ได้กำหนดเป้าหมายตามแผนพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2564 เพื่อมุ่งหวังยกระดับการใช้ภาษาไทยให้มีคุณภาพ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ลดลง โดยในปีแรก (ภายในปี 2561) วางเป้าหมายที่จะแก้ปัญหาให้ลดลงครึ่งหนึ่ง, ปีที่สองเหลือปัญหา 30%, ปีที่สามเหลือ 15% และปี 2564 ปัญหานั้น ๆ ต้องหมดไป

นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้มีการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกันกับทุกหน่วยงาน เพราะภาษาไทยสำคัญมาก หากเด็กเรียนแล้วเข้าใจ ก็จะเกิดความเข้าใจในการไปเรียนวิชาต่าง ๆ รวมทั้งใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ตลอดจนใช้ในการทำงาน หรือเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป แต่ก็ต้องไม่ทิ้งภาษาถิ่น เพราะเป็นชีวิตประจำวัน" พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าว

โอกาสนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ได้ให้ข้อคิดในการทำงานด้วยว่า ขอให้นำนวัตกรรม แนวคิด ภูมิปัญญาต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนที่เหมาะสมให้ได้ และในการทำงานขอให้เน้น 5 ร. คือ "ริเริ่ม รวดเร็ว รอบคอบ รอบด้าน และเรียบร้อย" ด้วยการทำงานเชิงบูรณาการ และกลไกประชารัฐ คือ เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อส่งผลให้เกิดคุณภาพการศึกษาในพื้นที่อย่างเข้มแข็งต่อไปพิธีเปิดและมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร


เยี่ยมชมนิทรรศการ

ภายหลังพิธีเปิด พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร คือ โล่รางวัลครูดีศรีสงขลา 10 รางวัล, เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาการเขียนเรียงความดีเด่น 17 คน, โล่รางวัลนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 2 รางวัล โดยมีผู้บริหารและวิทยากรจากกระทรวงศึกษาธิการร่วมให้เกียรติในพิธี อาทิ พล.ต.ต.ธัมมศักดิ์ วาสะศิริ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายปราโมทย์ แก้วสุข ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้, นายชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ประธานปิด), น.ส.ดวงใจ บุญยภาส ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทย สพฐ., นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครุและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ., นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง หัวหน้าศูนย์ภาษาไทย จชต. เป็นต้น


Written by นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo ปกรณ์ เรืองยิ่ง

Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ กลุ่มสารนิเทศ สอ
600 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.05  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์