สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา
  ข่าวทั้งหมด
4 พฤษภาคม 2561

      

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการแสดงพหุวัฒนธรรม 4 ภูมิภาค ในโครงการ "สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา" ครั้งที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน โดยมี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นางรัตนา ศรีเหรัญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล พร้อมทั้งคณาจารย์ นักเรียนจากโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และโครงการห้องเรียนกีฬาจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 3,000 คน

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานในพิธีเปิดว่า ตามข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สร้างโอกาสให้แก่เด็กนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ศธ.ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการจัดทำ "โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้" มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 โดยเริ่มจากโรงเรียนแห่งแรกที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา จนกระทั่งปัจจุบันมีโรงเรียนในโครงการรวม 12 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ในระยะต่อมา นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ขยายผลการดำเนินการออกไปทุกภูมิภาค เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้เกิดเป็น "โครงการห้องเรียนกีฬา" รวม 9 โรงเรียน ใน 8 จังหวัดทั่วประเทศ มีนักเรียนทั้งสองโครงการรวมกว่า 2,500 คน ซึ่งทั้งสองโครงการจัดให้มีหลักสูตรแบบบูรณาการ แผนการเรียนวิทย์-กีฬา และศิลป์-กีฬา พร้อมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตนเองตามศักยภาพจนจบการศึกษาในระดับชั้น ม. 6

สำหรับการจัดกิจกรรม "สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา" ครั้งที่ 2 เกิดจากการสานสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนของทั้งสองโครงการดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสืบสานศาสตร์พระราชา นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรมของทั้ง 4 ภูมิภาค และนักเรียนได้ร่วมแข่งขันกีฬาเพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างมิตรภาพ ความสามัคคีระหว่างนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วยกิจกรรมเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี, กิจกรรมนันทนาการโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, คลินิกกีฬาวอลเลย์บอลโดยนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติ, กิจกรรมการแสดงพหุวัฒนธรรมของนักเรียนในโครงการ โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรม

การจัดกิจกรรมในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และหน่วยงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยหวังว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์การเรียนรู้และทำความเข้าใจกับพหุวัฒนธรรม และน้อมนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านกีฬาเพื่อเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป ซึ่งจะตอบสนองต่อนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่มีดำริให้กระทรวงศึกษาธิการนำการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของให้เยาวชนไทยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทั้งทางด้านวิชาการและการกีฬาไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 ของโครงการสามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา หลังจากประสบผลสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งแรก ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2560 ที่จังหวัดนครนายก

สำหรับการแข่งขันกีฬาแห่งมิตรภาพเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างนักเรียนในโครงการ มีผลการแข่งขัน ดังนี้

 • ฟุตบอลชาย ม.ต้น
  -
  ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
  - รองชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมุทรสาคร

 • ฟุตบอลชาย ม.ปลาย
  - ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
  - รองชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม

 • วอลเลย์บอลหญิง ม.ต้น
  - ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
  - รองชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

 • วอลเลย์บอลหญิง ม.ปลาย
  -
  ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม
  - รองชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยพิทยาคม

 • บาสเก็ตบอลหญิง
  -
  ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวในพิธีเปิดว่า นับเป็นโอกาสอันดียิ่งอีกครั้งหนึ่งที่นักเรียนทั้งสองโครงการ ได้มาร่วมกิจกรรม "สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา" ครั้งที่ 2 ในปีนี้ ซึ่งความสำเร็จของโครงการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในห้วง 3 ปีที่ผ่านมา เป็นไปตามนโยบายที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบให้ ศธ. สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยใช้หลัก "นำการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา"

ความสำเร็จที่เกิดขึ้น มาจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของผู้ร่วมดำเนินการทุกฝ่าย ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องรักษาความภาคภูมิใจ และดำเนินโครงการด้วยความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องต่อไป รวมทั้งริเริ่มพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

ขอให้ทุกคนพึงระลึกอยู่เสมอว่า การที่พวกเราได้มีความเจริญก้าวหน้า มีการพัฒนา ก็มาจากการที่ได้น้อมนำ "ศาสตร์พระราชา" ทั้งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมทั้งพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด นำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามความรับผิดชอบของแต่ละคน ให้เกิดผลแห่งความเจริญก้าวหน้า สังคมอยู่ดีมีสุข และรู้ รัก สามัคคี

โดยหน้าที่ของนักเรียน นอกจากจะต้องใส่ใจการศึกษา ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญของการที่จะประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดเพื่อ "จุดประกายความฝัน มุ่งมั่นสู่อนาคต ปรากฏสู่ความสำเร็จ" ให้จงได้ นักเรียนยังจะต้องพัฒนาทักษะด้านการกีฬาควบคู่ไปด้วยความมุ่งมั่น พากเพียร ฝึกฝน เชื่อฟังคำแนะนำคำสอนจากครูในเรื่องของการสร้างคุณงามความดี การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมส่วนรวม เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนักเรียนทุกคนก็จะประสบความสำเร็จดังที่มุ่งหวังไว้ตาม "เส้นทางสู่ฝัน สรรค์สร้างแรงบันดาลใจ นักกีฬาไทยสู่สากล" ซึ่งสามารถทำความฝันให้เป็นจริงได้ในชีวิตจริง

ขอขอบคุณครูอาจารย์ ผู้บริหารทุกคน ที่ได้ร่วมกันดำเนินงานจนประสบความสำเร็จดังที่ปรากฏ รวมทั้งขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนอย่างดียิ่ง อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศ, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล, สนามกีฬา ทรู อารีน่า หัวหิน เป็นต้น

และพบกันอีกครั้งในโครงการสามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 3 ที่กรุงเทพมหานคร

Written by จงจิตร ฟองละแอ, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit กิตติกร แซ่หมู่, อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ กลุ่มสารนิเทศ สอ
365 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์