แบบสำรวจความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกระบวนการปฏิบัติงานของสำนักอำนวยการ สป.
  ข่าวทั้งหมด
2 พฤษภาคม 2561

      

คำอธิบาย

          ผู้รับบริการ  หมายถึง บุคคลที่ติดต่อประสานงาน หรือรับบริการจากสำนักอำนวยการ สป.โดยตรง (ข้าราชการ หรือบุคลากรที่มาติดต่อกับสำนักอำนวยการ สป.)

          ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง บุคคลที่ไม่ได้ติดต่อประสานงาน หรือรับบริการจากสำนักอำนวยการ สป. โดยตรง แต่ได้รับผลจากบริการของสำนักอำนวยการ สป.  (ข้าราชการ หรือบุคลากรในสังกัดทุกท่าน)


สำนักอำนวยการ สป. มีกระบวนการหลัก ทั้งหมด 36 กระบวนการ ดังนี้

>>> กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ (4 กระบวนการ) <<<

          1. การกลั่นกรองเรื่องเสนอผู้บริหารระดับสูง สป. (ปลัด/รองปลัด)

        2. การกลั่นกรองเรื่องเชิญประชุมผู้บริหารระดับสูงใน สป.

        3. การจัดการการไปราชการของผู้บริหารระดับสูง สป.

        4. การเขียนสาร / คำนิยม

>>> กลุ่มบริหารงานกลาง (6 กระบวนการ) <<<

         5. ออกเลขที่หนังสือราชการของ ศธ. และ สป.

        6. กระบวนการรับ-ส่งเอกสารหลักฐานของทางราชการ

        7. จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน สป.

        8. จัดกิจกรรม/โครงการของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

        9. ขอพระราชทานเพลิงศพ/ดินพระราชทาน

      10. สนับสนุนและประสานงานพระราชพิธี/รัฐพิธี/พิธีการต่าง ๆ

>>> กลุ่มบริหารงานบุคคล (10 กระบวนการ) <<<

          11. สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการ

      12. การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

         13. การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ

      14. การให้โอนข้าราชการ

      15. การรับโอนข้าราชการ

      16. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ

      17. การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

      18. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู

      19. การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

       20. การจัดฝึกอบรมบุคลากร 

>>> กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ (11 กระบวนการ) <<<

           21. ขอรับบำเหน็จบำนาญ

       22. ให้ยืมเงิน

       23. การเบิกจ่ายเงิน

       24. รับและนำส่งเงิน

       25. การบำรุงรักษาครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และภูมิทัศน์

       26. จัดเก็บค่าเช่าจากการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางราชการ

       27. จัดทำรายงานการเงิน

       28. ให้บริการยานพาหนะ

       29. ควบคุมครุภัณฑ์

       30. จัดซื้อจัดจ้าง

       31. จัดสรรเปลี่ยนแปลงงบประมาณและควบคุมเงินงบประมาณ

>>> กลุ่มสารนิเทศ (1 กระบวนการ) <<<

          32. ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

>>> ศูนย์บริการประชาชน (2 กระบวนการ) <<<

     33. รับเรื่องร้องเรียน

      34. พิจารณาคำขอยกเว้นอากรนำเข้าสื่อ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการศึกษา แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มบริหารงานกลาง สำนักอำนวยการ สป.
286 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์