Partnership School
  ข่าวทั้งหมด
25 เมษายน 2561

       กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เตรียมประกาศรายชื่อโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) กว่า 40 แห่งปลายเดือนเมษายนนี้ พร้อมลงนามความร่วมมือโครงการกลางเดือนพฤษภาคม และเริ่มเปิดเรียนได้ทันช่วงเปิดเทอมปีการศึกษา 2561

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการหารือร่วมกันในหลากหลายประเด็นที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อให้งานเดินหน้าตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้ อาทิ เห็นชอบ (ร่าง) การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ การประชาสัมพันธ์ การติดตามประเมินผลและวิจัยโครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) โดยมี รมช.ศึกษาธิการ (ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร) เป็นที่ปรึกษา มีประธานคณะทำงานด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ เป็นประธานคณะทำงานด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan), เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานคณะทำงานด้านการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ, นายมีชัย วีระไวทยะ เป็นประธานคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ และ รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ เป็นประธานคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผลและวิจัย

นอกจากนี้ ได้เห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน Task Force โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน เพื่อทำหน้าที่ปลดล็อคกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล ตลอดจนหลักสูตรและงานด้านวิชาการ พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม และวางระบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้วย

ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ในระยะเริ่มต้นโครงการก็มีความสำคัญ จึงได้จัดทำคลิปวีดิทัศน์เปิดตัวและแนะนำโครงการความยาวประมาณ 2 นาที เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งจะมีการประชุมในวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ก่อนที่จะนำคลิปดังกล่าวไปเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ในสื่อทุกช่องทางต่อไป

เช่นเดียวกับ “ข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project” ซึ่งที่ประชุมได้หารือและเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดอย่างกว้างขวาง เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญ มีรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษร และเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่ ข้อตกลงดังกล่าว จึงมีข้อมูลประกอบในหลายส่วน อาทิ

- วัตถุประสงค์โครงการ

- การบริหารงานบุคคลของโรงเรียน

- การพัฒนาหลักสูตรภายใต้กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ร่วมกับหลักสูตรของสถานศึกษา ที่มุ่งเน้นตามความถนัดและความเชี่ยวชาญในบริบทที่แตกต่างกัน

- การบริหารจัดการงบประมาณของโรงเรียน ซึ่งทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะเข้ามามีส่วนร่วม

ทั้งนี้ คาดว่าจะดำเนินการจัดทำข้อตกลงดังกล่าวให้แล้วเสร็จ พร้อมจัดพิธีลงนามได้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2561 นี้ โดยจะเรียนเชิญ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลด้านการศึกษาเป็นประธานในพิธีลงนามด้วย

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า การดำเนินโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ถือว่ามีความก้าวหน้าไปมาก แม้ว่าจะมีระยะเวลาในการเตรียมการเพียง 2 เดือน แต่ทุกภาคส่วนก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ จนทำให้โครงการประสบผลสำเร็จอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการคัดเลือกโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการกว่า 40 แห่ง ซึ่งผ่านการกลั่นกรองและจับคู่กับภาคเอกชนที่จะให้การสนับสนุนแล้ว

โดยเตรียมที่จะประกาศรายชื่อโรงเรียนอย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ และเชื่อว่ามีความพร้อมที่จะเริ่มโครงการ พร้อมแจกคู่มือการปฏิบัติงาน (Guideline-Checklist) ของโรงเรียนร่วมพัฒนา ได้ทันในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 นี้ อย่างแน่นอน โดยคู่มือดังกล่าวจะใช้เป็นแนวทางในการร่วมจัดการศึกษา มีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง, กิจกรรมในโครงการและการดำเนินงาน ตลอดจนการนิเทศและติดตามผลโครงการ และอื่น ๆ


Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
1258 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.91  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์