อาชีวะหนุนเกษตรกรแม่นยำ 4.0
  ข่าวทั้งหมด
11 เมษายน 2561

      

อาชีวะหนุนเกษตรกรแม่นยำ 4.0 ฝึกผู้เรียนเข้าสู่อาชีพประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา

         “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสว่า การเรียนในสถานศึกษาทำให้นักเรียน นักศึกษาเข้าใจหลักการเกษตรอย่างมีหลักวิชาได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เป็นประโยชน์กับการเกษตรในหลายๆ ด้าน การเรียนรู้ระบบการตลาดที่มีความสำคัญสำหรับผู้ที่ตั้งใจจะประกอบอาชีพด้านเกษตรกร ส่วนภูมิปัญญาดั้งเดิมหลายประการยังคงให้คุณ หากรู้จักใช้ประกอบกับหลักวิชาสมัยใหม่ นักเรียน นักศึกษาควรพึงเข้าใจและพินิจพิเคราะห์ด้วยวิจารณญาณของตน.”
        ทั้งนี้ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด้านเกษตร โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดเป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน และการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทยั่งยืน ขจัดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ทำให้จัดระบบพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีระบบระเบียบ โดยให้การเรียนรู้เป็นรูปแบบการเรียนทางลัดของผู้เรียนจากความสำเร็จของเจ้าของอาชีพสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่จัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาประเภทวิชาการเกษตรและประมง ที่มีเขตติดต่อกันในแต่ละภูมิภาค เป็นการประสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน จึงจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรเพื่อจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพด้านเกษตรแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องผลิตและพัฒนากำลังคนภาคการเกษตรและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร อันจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาประเทศให้มีเศรษฐกิจดีขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย
         ด้านนายประจักษ์ ทาสี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ กล่าวว่า สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ ประกอบด้วยสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 9 แห่งได้แก่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขางานสัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขางานการผลิตพืชอินทรีย์ สาขางานข้าว สาขางานอ้อย และสาขางานพืชสวน ทั้งนี้เพื่อให้สอดรับกับการพัฒนากลุ่มจังหวัด

         ส่วนนายวันชัย โตมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก กล่าวว่า การฝึกผู้เรียนเข้าสู่อาชีพ เป็นการเรียนการผลิตพืชแบบ “แม่นยำ” ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ่งของวิทยาลัยฯ เพื่อฝึกผู้เรียนผลิตผลผลิตทางการเกษตรอย่างแม่นยำ ผู้เรียนเลือกเรียนตามอัธยาศัย เลือกเรียนอาชีพด้วยตนเอง ซึ่งจะได้รับการฝึกจากเจ้าของอาชีพ หรือเจ้าของกิจการ โดยใช้ฟาร์มที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงเป็นสื่อการเรียน เป็นการบูรณาการกับรายวิชาที่ผู้เรียนลงทะเบียนเรียน ทั้งสอดแทรกสหวิทยาการ มีการประเมินผลในฟาร์มตามเกณฑ์ตามปกติของแต่ละรายวิชา และครูยังต้องให้ความสำคัญกับวิธีการประเมินผลแบบสังเกต สอบถามรวมทั้งการสัมภาษณ์การเรียนการผลิตพืชแบบ “แม่นยำ” คือการผลิตผลผลิตพืชให้ได้คุณภาพและปริมาณตามความต้องการ ซึ่งเป็นความสำเร็จขั้นสูงสุดของเกษตร ความสำเร็จนี้ต้องเรียนรู้จากผู้ที่เป็นเจ้าของอาชีพหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จในอาชีพเกษตรแล้วเช่นกันผู้เรียนต้องเรียนรู้ตั้งแต่อากาศในดิน วิธีการปลูกการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวผลผลิตจนถึงจำหน่ายผลผลิต โดยเป็นการเรียนทางลัดของผู้เรียนจากความสำเร็จของเจ้าของอาชีพ
       ด้านนายปฐมพงศ์ ประธานราษฎร์ ครูจ้างสอนพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก หนึ่งในทีมงานครูผู้ริเริ่มให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะ กิจกรรมการเรียนการสอนในแปลงเกษตร ได้ริเริ่มฝึกผู้เรียนให้ผลิตพืชแบบแม่นยำ เป็นต้นแบบและรูปแบบการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามอย่างเจ้าของอาชีพ จนเกิดความแม่นยำตลอดกระบวนการผลิต รวบรวมปัญหาการผลิตและหาแนวทางการแก้ปัญหา รวมทั้งการออกแบบการผลิตพืชได้อย่างแม่นยำ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาอาชีพเกษตรให้เป็นมืออาชีพ เกษตรกรแม่นยำ 4.0 สำหรับผู้เรียนเริ่มต้นปรับพื้นฐานชีวิตให้เข้าการผลิตพืชโดยการเลียนแบบเจ้าของอาชีพ การเลือกพื้นที่และการปรับโครงสร้างดินเพิ่มอากาศในดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืช เริ่มตั้งแต่การคัดเมล็ด วิธีการปลูกการจัดการตกแต่งใบให้ได้รับแสงอย่างทั่วถึง การดูแลรักษา การป้องกันโรคแมลง ศัตรูพืช เพื่อให้ได้ต้นที่สมบูรณ์และเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ และเป็นองค์ความรู้ที่ได้เผยแพร่ให้รุ่นน้องและผู้ที่สนใจ ขณะนี้ได้ทดลองกับการปลูกข้าวโพดแบบแม่นยำเพื่อเพิ่มความหวาน การปลูกฟักทองแถวตรงเพิ่มผลผลิต และลำไยนอกฤดูการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด้านเกษตร โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดเป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ของชุมขน เพื่อการพัฒนาชนบทยั่งยืน ทั้งยังส่งเสริมทักษะวิชาชีพเกษตรกรชาติพันธุ์ การอนุรักษ์พริกสวน การนำเทคโนโลยีเข้าช่วยพัฒนาให้เป็นเกษตรกรปราณีต เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ให้ได้คุณภาพ ดร.สุเทพ กล่าวปิดท้าย

ที่มา:ประชาสัมพันธ์ สอศ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายจักกพันธุ์ ชื่นบาน
181 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.70  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์