ปรับปรุงระบบบูรณาการศึกษา จชต.
  ข่าวทั้งหมด
3 เมษายน 2561

      

รมช.ศึกษาธิการ "พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์" ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เห็นชอบตั้ง "คณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้" เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการร่วมกันของ 3 หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดูแลการศึกษาในพื้นที่ ให้สอดคล้องกับที่ได้ประกาศให้ "ปี 2561 เป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม" และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการทำงาน

เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมทั้งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการต่อใน 6 เดือนของปีงบประมาณนี้ ทั้งยังให้ทุกหน่วยงานได้สะท้อนถึงปัญหาอุปสรรคในการทำงานที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านมาตรการรักษาความปลอดภัย ที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจอย่างจริงจังของฝ่ายความมั่นคง หน่วยงาน ศธ. และทุกภาคส่วน ซึ่งทำให้ปัญหาที่ผ่านมาได้รับการแก้ไขค่อนข้างดีขึ้น ส่งผลโดยตรงถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่กว่า 7 หมื่นคน และนักเรียนนักศึกษาเกือบ 1 ล้านคนในพื้นที่ชายแดนใต้

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือในประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนการบูรณาการการทำงานแบบบูรณาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ประกาศให้ "ปี 2561 เป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม" ซึ่งที่ประชุมได้เน้นไปที่การทำงานร่วมกันของ 3 หน่วยงานหลักของ ศธ.ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ คือ 1) สำนักประสานงานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สปศ.จชต.ศธ.) 2) กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) หรือศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ตั้งอยู่ที่ จ.ปัตตานี 3) ศึกษาธิการภาค 8 ตั้งอยู่ที่ จ.ยะลา ที่จะต้องทบทวนการทำงานร่วมกันที่ผ่านมา และจัดระบบเพื่อช่วยลดอุปสรรคการทำงาน ที่จะส่งผลให้การทำงานเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้ตั้ง "คณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้" โดยมอบหมายให้ สปศ.จชต.ร่างองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มาจาก 5 องค์กรหลัก รวมทั้ง สช./กศน./ก.ค.ศ. และผู้แทนจาก ก.พ.ร.ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาปรับปรุงการบริหารจัดการร่วมกันในเรื่องต่าง ๆ ให้เกิดความยั่งยืน เช่น โครงสร้าง หน่วยงาน อัตรากำลังบุคลากร งบประมาณ ฯลฯ

โดยนัดประชุมคณะกรรมการดังกล่าว มาหารือร่วมกันเป็นครั้งแรก ในวันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. ที่กระทรวงศึกษาธิการ.
Written by  บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo Credit กิตติกร แซ่หมู่
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
201 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์