พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560
  ข่าวทั้งหมด
2 เมษายน 2561

      

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันจันทร์ที่  2  เมษายน  2561 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพราะการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า และเป็นมงคลอย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องสรรเสริญ และยืนยันได้ว่า ท่านเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่ บุคคลที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวันนี้จึงเป็นทรัพยากรบุคคลที่กระทรวงศึกษาธิการมีความภาคภูมิใจ เป็นอย่างยิ่ง

นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า การจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยสำนักพระราชวังได้แจ้งว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราไปยังผู้ที่ได้รับพระราชทานโดยไม่ต้องเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทาน

ดังนั้น สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพื่อจ่ายให้แก่บุคคลดังกล่าว และนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติ ตามขั้นตอนปฏิบัติฯ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจำนวนชั้นตราที่เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้

                สายที่ 1  ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม)           จำนวน   86 คน

                สายที่ 2  ประถมาภรณ์ช้างเผือก  (ป.ช.)              จำนวน 180 คน

                สายที่ 3  มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)                       จำนวน   57 คน

                สายที่ 4 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)          จำนวน   11 คน

 

กลุ่มสารนิเทศ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า
1355 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.96  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์