สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
27 มีนาคม 2561

       พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในภาคตะวันออกและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีผู้แทนองค์กรหลัก อนุกรรมการ ผู้แทนภาคเอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีผลการประชุมที่สำคัญโดยสรุปดังนี้

● มอบหมายงานคณะอนุกรรมการ 4 ด้าน

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้มอบหมายงานตามคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาภาคตะวันออก และการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 5/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในภาคตะวันออกและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) จำนวน 4 คณะ เพื่อให้งานเกิดความก้าวหน้า มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้

     1. คณะอนุกรรมการอำนวยการ มีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. เป็นประธานอนุกรรมการ และนายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการ ศธ. เป็นเลขานุการ
    2. คณะอนุกรรมการดำเนินงาน มีนายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการ ศธ. เป็นประธานอนุกรรมการ และนายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค 9 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 9 เป็นเลขานุการ
    3. คณะอนุกรรมการจัดงาน มีนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ สอศ. เป็นประธานอนุกรรมการ และนายวิชัย หาญพลาชัย ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นเลขานุการ
    4. คณะอนุกรรมการประสานงานการดำเนินงาน มีนายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค 9 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 9 เป็นประธานอนุกรรมการ และ ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 และ 9 เป็นเลขานุการ

● เห็นชอบการจัดงานขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวะ ภาคตะวันออกและพื้นที่ EEC

ที่ประชุมได้เห็นชอบกำหนดการจัดงานขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในภาคตะวันออกและพื้นที่ EEC ในวันที่ 8-9 เมษายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ดังนี้

  • วันที่ 8 เมษายน 2561 จะมีการเจรจาธุรกิจความร่วมมือต่อยอดผลงานที่ได้รับรางวัล ระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษากับภาคธุรกิจ สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับภาคและระดับประเทศในปี 2559 และ 2560 ตลอดจนผลงานที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มได้ จำนวนรวมกว่า 100 ผลงาน

  • วันที่ 9 เมษายน 2561 พิธีเปิดโดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมทั้งมีพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ และการประชุมเจรจาแสดงความจำนงในการช่วยเหลือนักศึกษาอาชีวศึกษา 4 ประเด็น ได้แก่
       - เจรจาซื้อสิ่งประดิษฐ์ หรือต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ หากใช้ประโยชน์ได้
       - หากสิ่งประดิษฐ์ยังไม่ถูกลักษณะการใช้ประโยชน์อาจให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้นักศึกษาดำเนินการเพิ่มและซื้อสิ่งประดิษฐ์นั้น
       - ให้โจทย์สำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาในการนำไปสร้าง ผลิต เพื่อให้ภาคเอกชนรับซื้อต่อไป
       - ให้คำแนะนำการประกอบสิ่งประดิษฐ์เป็นธุรกิจต่อไป ซึ่งขณะนี้มีผู้ประกอบการภาคธุรกิจยืนยันที่จะสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษาอาชีวศึกษาในการเจรจาครั้งนี้มากกว่า 30 แห่ง

ที่ประชุมจึงขอความร่วมมือประธานหอการค้าจังหวัดและประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มผู้ประกอบการภาคเอกชนทุกประเภทให้เข้ามาร่วมงาน รวมถึงมอบหมายให้ประธานคณะอนุกรรมการประสานงานการดำเนินงาน ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้รับทราบการจัดงานของ ศธ.ที่ใช้กลไกการทำงานของประชารัฐมาร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อให้ทางจังหวัดช่วยสร้างความรับรู้ในวงกว้าง รวมทั้งส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานด้วย พร้อมสั่งการให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดติดตามความคืบหน้าการทำงานให้เกิดเป็นรูปธรรมด้วย

นายวิชัย หาญพลาชัย ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กล่าวว่า ปัจจุบันผู้เรียนอาชีวะขาดความรู้เรื่องการตลาด การขาย การคำนวณต้นทุน และการทำบัญชี ทำให้สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นมายังไม่สามารถนำเข้าสู่ตลาดได้อย่างแท้จริง หากสามารถฝึกให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ด้านการทำตลาด สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกับทั้งภาครัฐและเอกชนได้ จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด


Written by ปารัชญ์ ไชยเวช
Photo Credit กิตติกร แซ่หมู่
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ กลุ่มสารนิเทศ สอ
399 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.11  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์